dnes je 20.6.2024

Input:

Státní zastupitelství

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.4
Státní zastupitelství

Státní zastupitelství

 

Procesním subjektem civilního řízení může být v některých případech i státní zastupitelství podle § 5 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, a podle § 35 OSŘ, a proto ho jako jeden z možných procesních subjektů insolvenčního řízení označuje i § 9 odst. 1 písm. e) IZ. Důvodem pro jeho ingerenci v civilním řízení je ochrana celospolečenských zájmů spočívající v důsledném dohledu nad dodržováním zákonnosti.

 

Vstup do řízení

Od 1. 5. 2000 (od účinnosti novelizovaného § 35 odst. 1 OSŘ) bylo státnímu zastupitelství svěřeno vstupovat i do konkursního a vyrovnacího řízení včetně sporů těmito řízeními vyvolanými (incidenčních sporů), přičemž také v insolvenčním řízení je třeba vycházet z této úpravy. Státní zastupitelství nestojí na straně žádného z účastníků insolvenčního řízení, je však oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může dle zákona vykonat pouze účastník právního vztahu. Pokud transformujeme tuto zásadu do poměrů insolvenčního řízení, lze dovodit, že státní zastupitelství není např. oprávněno disponovat s insolvenčním návrhem (učinit jeho zpětvzetí), jelikož takový návrh není oprávněno podat, nebo hlasovat na schůzi věřitelů či popírat pohledávky insolvenčních věřitelů (toto právo náleží podle § 192 IZ pouze dlužníkovi a insolvenčnímu správci).

 

Státní zastupitelství vstupuje do insolvenčního řízení oznámením této skutečnosti insolvenčnímu soudu, který je povinen účast státního zástupce respektovat. Státní zastupitelství je oprávněno vstoupit do insolvenčního řízení v kterékoli jeho fázi, tzn. i v odvolacím řízení, a může z něj kdykoli vystoupit. Vystoupení je účinné od momentu, kdy oznámení o tom dojde do dispozice insolvenčního soudu. Prohlášení o vstupu do insolvenčního řízení je procesně-právní úkon státního zastupitelství, který musí být učiněn osobou oprávněnou za státní zastupitelství jednat. Touto osobou může být nejvyšší, vrchní, krajský, městský, okresní státní zástupce nebo státní zástupce těmito vedoucími státními zástupci k tomu pověřený.

 

Oprávnění k opravným prostředkům

Oprávnění státního zastupitelství podat opravné prostředky určují obecně jednotlivá ustanovení občanského soudního řádu - např. podle § 203 OSŘ může státní zastupitelství podat odvolání jen ve věcech uvedených v § 35 odst. 1 OSŘ a jen tehdy, jestliže do řízení vstoupilo dříve, než uplynula odvolací lhůta všem účastníkům řízení. Pro insolvenční řízení vymezuje § 69

Nahrávám...
Nahrávám...