dnes je 20.6.2024

Input:

Účinky a provedení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.5.1.1
Účinky a provedení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Účinky a provedení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

 

Majetek náležející do majetkové podstaty a účinky na něj dopadající

Jestliže bylo schváleno oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty (viz část 9/4.1 a 9/5), platí, že majetek, který dlužník nabyl poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, do majetkové podstaty nenáleží ( § 398 odst. 2 IZ). Podle § 408 odst. 1 IZ proto jen ohledně majetku náležejícího v době schválení oddlužení do majetkové podstaty (vymezeného v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení dle § 406 odst. 2 písm. b) IZ) se uplatní obdobně ustanovení insolvenčního zákona o účincích prohlášení konkursu (viz část 7/3), tj. pouze na tento majetek dopadají účinky spojené jinak s prohlášením konkursu. Proto insolvenční zákon výslovně (a v souladu s jeho § 407 odst. 2 ) dále stanoví, že dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá po schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník. (V mezidobí - od schválení oddlužení do jeho právní moci - může být dispoziční oprávnění dlužníka k nově nabytému majetku omezeno, např. předběžným opatřením insolvenčního soudu.)

 

Specifika oddlužení manželů s majetkem a závazky náležejícími do SJM

Jak plyne z judikatorních závěrů uvedených /2.2.1, zejména ze závěrů tam citovaného usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSLB 76 INS 12605/2010, 3 VSPH 76/2011-A ze dne 29. 6. 2011 (viz heslo „další vývoj judikatury“), právní úprava majetkové podstaty v § 205 IZ stojí na zásadě, že majetek, který je ve SJM dlužníka a jeho manžela (viz § 143 odst. 1 písm. a/ ObčZ), náleží do majetkové podstaty. Jde-li o oddlužení zpeněžením majetkové podstaty ( § 398 odst. 2 IZ), pak dlužníkův majetek spadající do SJM patří podle výše uvedených zásad do majetkové podstaty a jako takový obecně při tomto způsobu oddlužení podléhá zpeněžení (spolu s ostatním, výlučným, majetkem dlužníka náležejícím mu v době schválení tohoto oddlužení - § 408 odst. 1 IZ). V případě očekávaného oddlužení touto formou (resp. nelze-li ji zatím vyloučit) není možno oddlužení

Nahrávám...
Nahrávám...