dnes je 26.5.2024

Input:

Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2.5
Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení

Ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení

 

Právní úprava obsažená v § 184 až 187 řeší situace, kdy z vymezených procesních nebo hmotněprávních důvodů přestává být přihlášený věřitel účastníkem insolvenčního řízení. Na odlišné důvody vedoucí k ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení reaguje insolvenční soud různými druhy rozhodnutí.

 

Zpětvzetí přihlášky

Vezme-li věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na přihlášeného věřitele, z jakéhokoliv důvodu svoji přihlášku pohledávky zpět, insolvenční soud vezme svým rozhodnutím zpětvzetí přihlášky na vědomí ( § 184 IZ). Toto rozhodnutí insolvenční soud doručí účastníkům vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dle § 71 odst. 1 IZ) a zvlášť se doručí věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Právo odvolání má pouze věřitel, o jehož účast v řízení se jedná.

Pro částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky platí shora uvedené obdobně ( § 187 IZ).

K tématu srovnej výklad /2.1 o dodatečných změnách výše přihlášené pohledávky.

 

 

Odmítnutí přihlášky

V případě, kdy se k přihlášené pohledávce (přihlášce pohledávky) nepřihlíží proto, že

a) přihláška byla podána opožděně ( § 173 odst. 1 IZ),

b) přihláška nebyla ani přes výzvu insolvenčního správce opravena nebo doplněna ( § 188 odst. 2 IZ) nebo

c) v případě popření nevykonatelné pohledávky nebyla včas podána žaloba na její určení ( 198 odst. 1 IZ),

d) po přezkoumání postupem podle IZ byla přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky ( § 178 IZ)- viz níže uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 69 INS 2401/2010, 1 VSPH 892/2010-P14, ze dne 15. 10. 2010,

vydá insolvenční soud podle § 185 IZ rozhodnutí, kterým přihlášku odmítne. Ve výrokové části rozhodnutí bude povinně uvedeno i poučení o tom, že právní moci tohoto rozhodnutí se účast věřitele v insolvenčním řízení končí - viz níže uvedené usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NS CR 18/2009 - P5 ze dne 16. 12. 2009.

Pokud jde o doručování tohoto rozhodnutí a o právo podat opravný prostředek, platí totéž, co v případě rozhodnutí vydaného z důvodu zpětvzetí přihlášky.

 

Zatímco soudní poplatek za odvolání proti usnesení o odmítnutí přihlášky se nevybírá, neboť jde o usnesení procesní povahy (viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 1227/2011, KSUL 45 INS 8703/2011 ze dne 3. 11. 2011, dovolací řízení je již zpoplatněno.
K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 53/2011 ze dne 3. 10. 2011 uveřejněné pod č. 53/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:
U dovolání podaného v době od 2. 9. 2011 se poplatek za dovolání vybere i tehdy, směřuje-li dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy.
Poplatek za dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky pohledávky, činí 2000 Kč (položka 23 odst. 2 Sazebníku poplatků).

 

Výše uvedené podle § 187 IZ platí i pro část přihlášené pohledávky.

 

Postup podle § 185 IZ není na místě, pokud ve sporu o pravost popřené pohledávky bude pravomocně rozhodnuto o tom, že popřená pohledávka neexistuje. K tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 96 INS 2351/2008, 3 VSPH 934/2010-P15 ze dne 4. 4. 2011 (citace z odůvodnění):

„Spory o pravost, výši a pořadí pohledávky anebo o právo na uspokojení pohledávky ze zajištění jsou incidenčními spory. O žalobě rozhodne v meritu insolvenční soud rozsudkem, popřípadě usnesením schválí smír.... Rozhodnutí insolvenčního soudu o pravosti, výši nebo pořadí pohledávek jsou podle § 201 odst. 4 IZ účinná vůči všem procesním subjektům... Pakliže insolvenční soud žalobu věřitele podanou podle § 198 IZ zamítne, nebo vyhoví-li žalobě insolvenčního správce nebo dlužníka podané podle § 199 IZ, byla-li tím definitivně popřena pravost pohledávky; právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí, aniž by zákon předpokládal jiné rozhodnutí soudu o této otázce“.

 

Obdobně judikoval Vrchního soudu v Praze v usnesení sp. zn. KSPH 35 INS 5516/2011, 1 VSPH 357/2013-P18 ze dne 13. 3. 2013 se závěrem, že popře-li úspěšně některý z věřitelů nebo insolvenční správce při

Nahrávám...
Nahrávám...