dnes je 17.6.2024

Input:

Úplatkářství

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.12.4.8
Úplatkářství

Úplatkářství

 

A) Zákonné znaky trestných činů

Jde o skutkové podstaty tří trestných činů úplatkářství podle § 331 § 333 TrZ zařazených mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Doplňkem je pak výkladové ustanovení § 334 TrZ.

 

Trestný čin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 4 roky nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek.

 

Přísnějším trestem v podobě odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let bude pachatel podle § 331 odst. 2 TrZ potrestán, jestliže za okolností uvedených v § 331 odst. 1 TrZ úplatek žádá.

 

Ještě přísnější trest v podobě odnětí svobody na 3 roky až 10 let hrozí podle § 331 odst. 3 TrZ tomu, kdo

a) spáchá čin uvedený v § 331 odst. 1 nebo 2 TrZ v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

b) spáchá takový čin jako úřední osoba.

 

Nejpřísnějším trestem odnětí svobody na 5 až 12 let bude pachatel podle § 331 odst. 4 TrZ potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v § 331 odst. 1 nebo 2 TrZ v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.

 

Trestný čin podplacení podle § 332 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětím svobody až na 2 roky nebo peněžitým trestem bude potrestán, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

 

Přísnějším trestem v podobě odnětí svobody na 1 rok až 6 let, propadnutí majetku nebo peněžitého trestu bude pachatel podle § 332 odst. 2 TrZ potrestán, spáchá-li čin uvedený v § 332 odst. 1 TrZ

a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch nebo způsobit jinému značnou škodu anebo jiný zvlášť závažný následek, nebo

b) vůči úřední osobě.

 

Trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 3 roky bude potrestán, kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil.

 

Podle § 332 odst. 2 TrZ spáchá tento trestný čin a bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky ten, kdo z důvodu uvedeného v § 332 odst. 1 TrZ jinému poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek.

 

B) Výklad některých zákonných znaků

Trestné činy podle § 331 § 333 TrZ se mohou vyskytnout i v souvislosti s řešením úpadku dlužníka a s insolvenčním řízením, a to zejména v případech, na které nedopadá ustanovení § 226 TrZ o trestném činu pletichy v insolvenčním řízení (viz výklad kapitoly 13/3.5). Jde např. o aktivní nebo pasivní úplatkářství ve vztahu k soudci insolvenčního soudu, o aktivní úplatkářství ve vztahu k insolvenčnímu správci apod. Podstatou těchto trestných činů je nabídka, slib, poskytnutí nebo přijetí majetkového nebo jiného prospěchu (úplatku) nebo žádost o něj se záměrem dosáhnout ovlivnění určitého postupu a jeho výsledku, a to prostřednictvím uplácené osoby. Tyto tzv. korupční trestné činy se mohou vyskytnout nejen ve veřejném sektoru, tj. v oblasti uplatňování veřejného práva, ale též v soukromé sféře, tj. v oblasti uplatňování a řešení soukromoprávních nároků, zejména majetkových.

 

Úplatkem se ve smyslu legální definice podle § 334 odst. 1 TrZ rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Mezi úplatkem a obstaráváním věcí obecného zájmu nebo podnikáním pachatele nebo jiného musí být souvislost. Je tedy nezbytné, aby úplatek měl vztah k činnosti, která spadá pod obstarávání věcí obecného zájmu nebo podnikání. Z hlediska trestní odpovědnosti za aktivní i pasivní úplatkářství ovšem není podstatné, zda se uplácená osoba, která přijme, dá si slíbit nebo žádá úplatek, nebo

Nahrávám...
Nahrávám...