dnes je 21.6.2024

Input:

Uplatnění a vymáhání dlužníkových pohledávek

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.5.1.4
Uplatnění a vymáhání dlužníkových pohledávek

Uplatnění a vymáhání dlužníkových pohledávek

 

Ohledně dlužníkových peněžitých pohledávek a obdobně (je-li to možné) i ohledně jeho nepeněžitých pohledávek ocenitelných penězi se insolvenčnímu správci v § 294 odst. 1 IZ ukládá obecná povinnost, aby je ve prospěch majetkové podstaty uplatnil (zpravidla žalobou v soudním řízení) a vymáhal (zpravidla výkonem rozhodnutí nebo exekucí).

 

Vedení řízení k uplatnění a vymožení dlužníkových pohledávek

Soudní řízení, v nichž správce uplatňuje a vymáhá dlužníkovy pohledávky, není incidenčním sporem, a místně příslušným je k nim tedy obecný soud dlužníka pohledávky. K zahájení takového řízení je po prohlášení konkursu oprávněn pouze insolvenční správce (a proto takový návrh podaný jinou osobou soud zamítne) - viz § 249 odst. 1 IZ (část 7/3.4). V těchto řízeních vystupuje insolvenční správce jako žalobce (v nalézacím řízení) nebo jako oprávněný (ve vykonávacím řízení), jedná v nich však ve prospěch (na účet) podstaty (tj. nikoli na svoji majetkovou odpovědnost). Případné náklady těchto řízení, k jejichž placení by byl správce jako účastník řízení zavázán, jdou také na vrub majetkové podstaty, a nelze pro jejich vymožení postihnout majetek insolvenčního správce, ledaže jde o pořádkové pokuty uložené insolvenčnímu správci v daném řízení nebo o náklady, které zavinil nebo které vznikly náhodou, která se mu přihodila (viz § 267 odst. 3 IZ a část 7/3.8.3.1). Z uvedených důvodů je nutné, aby soud (popř. jiný orgán, před nímž se řízení vede) ve svých rozhodnutích vždy k označení insolvenčního správce jako účastníka řízení připojil i uvedení jeho funkce insolvenčního správce daného dlužníka. Jestliže již před prohlášením konkursu bylo o pohledávce dlužníka zahájeno nalézací řízení, jež bylo v důsledku prohlášení konkursu na majetek dlužníka (žalobce) dle § 263 IZ přerušeno, lze v něm za podmínek stanovených v § 264 IZ pokračovat; bude-li v řízení pokračováno k návrhu insolvenčního správce, stane se účastníkem řízení - žalobcem - na místo dlužníka (k tomu podrobněji viz část 7/3.8.2). Při úvaze o tom, zda je namístě v nalézacím řízení pokračovat, vyjde správce z § 294 odst. 2 IZ, jenž stanoví, kdy není povinen dlužníkovy pohledávky uplatnit a vymáhat (viz výklad v následujícím odstavci). Dříve zahájená řízení o výkon rozhodnutí či exekuci dlužníkových pohledávek se prohlášením konkursu nepřerušují ( § 266 odst. 1 písm. k) IZ) a lze v nich výkon rozhodnutí či exekuci nejen nařídit, ale i provést ( § 267 odst. 4 IZ), přičemž prohlášením konkursu se v tomto řízení stává oprávněným namísto dlužníka insolvenční správce (viz část 7/3.8.2.1).

 

Předpoklady realizace pohledávek dlužníka jejich zpeněžením

Shora uvedenou povinnost uplatnit a vymáhat dlužníkovy pohledávky insolvenční správce podle § 294 odst. 2 IZ nemá, pokud by náklady s tím spojené

a) byly neúměrně vysoké (v poměru k uplatněné pohledávce), nebo

b) nebylo by možno je krýt z majetkové podstaty (eventuelně ze zálohy složené na náklady insolvenčního řízení dle § 108 IZ).

Nutno dodat, že v případě úspěchu insolvenčního správce v soudním řízení, v němž dlužnou pohledávku uplatňuje či vymáhá, bude druhá strana sporu zavázána k úhradě jeho nákladů řízení, a z hlediska splnění podmínky ad a), tj. z hlediska posouzení úměrnosti výdajů na uplatnění a vymáhání pohledávky, tedy bude nutno brát v úvahu jen případné nutné náklady nekryté náhradou nákladů řízení. To ovšem neplatí v případě, že k prvotnímu vynaložení uvedených nákladů (bez ohledu na jejich návratnost) potřebné finanční prostředky v majetkové podstatě nejsou k dispozici (viz podmínka ad b)).

Nahrávám...
Nahrávám...