dnes je 21.6.2024

Input:

Vedlejší úpadkové řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.3.3
Vedlejší úpadkové řízení

Vedlejší úpadkové řízení

 

Provozovna dlužníka

Jsou-li hlavní zájmy dlužníka soustředěny na území některého členského státu, čl. 3 odst. 2 Nařízení umožňuje zahájit vedlejší úpadkové řízení v jiném členském státě, v němž má dlužník provozovnu, aniž by v tomto státě soud zkoumal dlužníkovu platební neschopnost. Pro účely nařízení je provozovna definována jako místo, kde dlužník vykonává nikoli přechodnou hospodářskou činnost za pomoci lidských a materiálních zdrojů.

 

Účinky vedlejšího úpadkového řízení

Důvody této úpravy tkví zejména v ochraně místních (teritoriálních) zájmů nebo v potřebě účinné správy dlužníkova majetku v případě, že je složitě strukturován, a proto by jeho správa pouze v hlavním řízení byla obtížná. Účinky vedlejšího řízení jsou omezeny pouze na majetek dlužníka, který se nachází v členském státě, kde je jeho provozovna s tím, že musí jít o likvidační (konkursní) řízení.

 

Zahájení vedlejšího úpadkového řízení

Vedlejší úpadkové řízení může být zahájeno před zahájením hlavního úpadkového řízení pouze výjimečně, a to pokud:

- hlavní řízení nemůže být zahájeno podle práva členského státu, na jehož území jsou hlavní zájmy dlužníka, nebo

- vedlejší řízení navrhuje věřitel s bydlištěm, obvyklým místem pobytu resp. sídlem v členském státě, na jehož území se provozovna nachází, popř. jehož pohledávka vznikla na základě činnosti dotyčné provozovny.

 

Výrok rozhodnutí (vyhlášky) o zahájení vedlejšího úpadkového řízení

Okolnost, že v konkrétní věci jde o vedlejší (a nikoli hlavní) úpadkové řízení, je třeba dle našeho názoru vyjádřit ve výrokové části rozhodnutí (vyhlášky) o zahájení vedlejšího úpadkového řízení. Odpovídajícími se jeví např. takové výroky, podle nichž: „Soud oznamuje, že dne 1.6.2010 bylo zahájeno vedlejší insolvenční řízení ve věci dlužníka XY“ nebo „Soud prohlašuje konkurs na majetek dlužníka XY za vedlejší úpadkové řízení.“

 

Judikát

K podmínkám zahájení vedlejšího úpadkového řízení a k výkladu pojmu provozovna dlužníka se vyjádřil např. Nejvyšší soud Rakouska v rozhodnutí ze dne 13. 3. 2005, v němž konstatoval, že :

“Prostá skutečnost, že se majetek dlužníka nachází ve druhém členském státě, k zahájení vedlejšího úpadkového řízení v tomto státě nepostačuje" ....Pouhá skutečnost, že dlužník je v tuzemsku činný jako orgán tuzemské společnosti je pro existenci provozovny nedostačující"

 

Zastavení řízení pro nedostatek příslušnosti českého insolvenčního soudu

Podle § 427 IZ je insolvenční soud povinen

Nahrávám...
Nahrávám...