dnes je 27.5.2024

Input:

Vzor konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

20.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.7.3
Vzor konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

Mgr. Ivana Mlejnková

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce

  

Krajský (Městský) soud v.........................

(označení insolvenčního soudu)

 

 

sp.zn. ..............................

(spisová značka, pod kterou je insolvenční řízení vedeno)

 

 

 

KONEČNÁ ZPRÁVA

A VYÚČTOVÁNÍ ODMĚNY A VÝDAJŮ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE

 

 

V konkursu vedeném na majetek

dlužníka (úplné označení dlužníka s adresou, datem narození, identifikačním číslem): ............................

vedeném u Krajského (Městského) soudu v ................................... pod sp. zn............................

předkládá

insolvenční správce (označení správce s adresou): ................................................................

dle § 302 a 303 IZ konečnou zprávu a vyúčtování svojí odměny a výdajů. (Alt.: spolu s vyúčtováním výdajů ostatních v konkursu činných správců a jejich odměny, event. návrhu určení jejich podílu na celkové odměně)

 

 

I. Úvod

V insolvenčním řízení dlužníka ........... zahájeném u Krajského (Městského) soudu ................ dne ..... bylo usnesením č. j. ................. ze dne ..................rozhodnuto o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem byl současně ustanoven .................... Tímtéž usnesením (jiným označeným pozdějším usnesením) byl na jeho majetek dlužníka prohlášen konkurs.

Činnost insolvenčního správce:

Následuje informace o ustanovení a činnosti případných dalších v konkursu činných správců a jejich činnosti, tj případného předběžného správce, předchozího (odvolaného či zproštěného) insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního správce či odděleného insolvenčního správce.

Činnost insolvenčního správce (ostatních správců) je třeba vymezit popisem jednotlivých zásadních úkonů, které činil (činili) po ustanovení do funkce zejména při

zjišťování a zajištění majetkové podstaty a jejím soupisu

správě a udržování majetkové podstaty

zpeněžování majetkové podstaty

přezkoumání přihlášených pohledávek

uspokojování pohledávek věřitelů v průběhu konkursu (pohledávek dle § 168 a 169 IZ, pohledávek zajištěných věřitelů, uspokojování dle částečného rozvrhu),

včetně informace o ustanovení a činnosti případných dalších správců - předchozích odvolaných či zproštěných insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, zvláštního insolvenčního správce či odděleného insolvenčního správce.

 

 

II. Příjmy majetkové podstaty

1) Zpeněžení

a) nemovitosti:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek..... Kč

b) movitosti:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ......................................... výtěžek ......Kč

(popř. jen rámcová s odkazem na soupis podstaty)

c) podnik:

specifikace jednotlivých součástí podniku (jako shora)............................................................................

způsob zpeněžení podniku (jeho části) ............................................................................. výtěžek .......Kč

d) soubor věcí a věci hromadné:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

(popř. jen rámcová s odkazem na soupis podstaty)

e) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

f) obchodní podíly:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

g) pohledávky:

specifikace jednotlivé položky................. ...způsob zpeněžení ........................................ výtěžek ......Kč

(popř. jen rámcová s odkazem na soupis podstaty)

h) další práva a jiné majetkové hodnoty ocenitelné penězi:

specifikace jednotlivé položky.........................způsob zpeněžení ........................................ výtěžek .......Kč

celkem....................................................................................................................................Kč

 

2) Ostatní příjmy

a) finanční prostředky z bankovních účtů dlužníka a vkladů:

specifikace účtu ................................................................výše zůstatku (vkladu)..................Kč

b) hotovost dlužníka:

umístění hotovosti.........................................................................................................výše ..............Kč

c) záloha na náklady insolvenčního řízení složená dlužníkem (§ 108 IZ)

rozhodnutí soudu o povinnosti k zaplacení zálohy .............................. složená výše zálohy........Kč

d) dlužníkova mzda, plat, pracovní odměna jako člena družstva a další příjmy dle § 206 odst. 1 písm. i) IZ:

specifikace příjmu ......rozsah náležející do podstaty.......inkasováno za období ....celková výše ....Kč

e) jiné příjmy:

specifikace příjmu............................................................................................................výše..............Kčcelkem...............................................................................................................................................Kč

 

Příjmy majetkové podstaty celkem (ad II./1 a 2) .............................................................................Kč

 

III. Nezpeněžený majetek

1) Věci, práva, pohledávky, jiné majetkové hodnoty vyloučené z podstaty dle § 225 IZ

specifikace jednotlivé položky............ocenění....... rozhodnutí soudu o excindačním žalobě...........................

2) Věci, práva, pohledávky, jiné majetkové hodnoty vyňaté k návrhu dlužníka dle § 226 IZ

specifikace jednotlivé položky............ocenění.......datum vynětí správcem či rozhodnutí soudu o vynětí............

3) Věci, práva, pohledávky, jiné majetkové hodnoty vyňaté správcem pro nezpeněžitelnost dle § 227IZ

specifikace jednotlivé položky............ocenění......... rozhodnutí soudu o vynětí.......... .................................

 

 

IV. Výdaje z majetkové podstaty

(uskutečněná plnění)

1) Pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria (§ 168 odst. 1 IZ)

a) předběžný správce odlišný od insolvenčního správce - označení jeho osoby................................

- odměna za výkon funkce:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

usnesení o určení odměny................................................výše plnění (doplatku odměny).........Kč

- hotové výdaje:

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

b) likvidátor dlužníka (nároky dle § 70 IZ- označení jeho osoby..................................................-

- odměna za činnost v insolvenčním řízení:

usnesení o určení odměny ........................................................................výše plnění..........Kč

- náhrada nutných výdajů souvisejících s činností v insolvenčním řízení:

specifikace jednotlivé položky .....................................................................výše plnění.........Kč

c) správce podniku dlužníka (nároky dle § 70 IZ) - označení jeho osoby..............................

- odměna za činnost v insolvenčním řízení:

usnesení o určení odměny ........................................................................výše plnění..........Kč

- náhrada nutných výdajů souvisejících s činností v insolvenčním řízení:

specifikace jednotlivé položky .....................................................................výše plnění.........Kč

d) členové a náhradníci věřitelského výboru (prozatímního věřitelského výboru), zástupce věřitelů

- odměna:

ke každé osobě její označení .......... usnesení o určení odměny ......................výše plnění..........Kč

- náhrada nutných výdajů:

ke každé osobě její označení .......... specifikace jednotlivé položky ..................výše plnění..........Kč

e) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení zaplacené osobou odlišnou od dlužníka:

označení složitele zálohy ........................datum poskytnutí náhrady................výše plnění ......Kč

f) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv dle § 122 odst. 2 IZ:

označení věřitele................označení smlouvy a z ní vzešlé pohledávky.............výše plnění........Kč

celkem..........................................................................................................................Kč

 

2) Pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po rozhodnutí o úpadku (§ 168 odst. 2 IZ)

a) insolvenční správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu (včetně případných záloh na jeho odměnu jako předběžného správce):

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje (s rozlišením případných výdajů při výkonu jeho funkce předběžného správce):

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

b) zástupce insolvenčního správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje :

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

c) zvláštní insolvenční správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje :

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

d) oddělený insolvenční správce - označení jeho osoby................................

- záloha na odměnu:

usnesení o povolení zálohy ........................................................................výše plnění.........Kč

- hotové výdaje :

specifikace jednotlivé položky .......................výše.........příslušející DPH.........výše plnění.........Kč

e) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty, včetně nákladů souvisejících s jejím zpeněžením

- obvyklé:

specifikace jednotlivé položky .....................................................................výše plnění.........Kč

- neobvyklé:

specifikace jednotlivé položky ..................zdůvodnění nutnosti výdaje...............výše plnění.........Kč

f) likvidátor, osoba v obdobném postavení likvidátora a odpovědný zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku (nároky dle § 70 IZ neuvedené ad IV./1 písm. b) a c)

- odměna za činnost v insolvenčním řízení:

ke každé osobě její označení .......... usnesení o určení odměny ......................výše plnění..........Kč

- náhrada nutných výdajů souvisejících s činností v insolvenčním řízení:

ke každé osobě její označení .......... specifikace jednotlivé položky ..................výše plnění..........Kč

g) znalec ustanovený insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty - označení jeho osoby...............................................................................................................................

- odměna:

rozhodnutí věřitelského výboru či soudu o výši odměny...............výše........Kč.............platba zajištěných věřitelů na úhradu odměny ..............................výše plnění z podstaty po odečtení úhrady zajištěných věřitelů .................................................................................................................Kč

- náhrada nutných výdajů:

specifikace jednotlivé položky...............................výše.......Kč .........platba zajištěných věřitelů na úhradu hotových výdajů ..............................výše plnění z podstaty po odečtení úhrady zajištěných věřitelů .................................................................................................................................................Kč

h) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá

Nahrávám...
Nahrávám...