dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 3. varianta

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.2.3
Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 3. varianta

Vzor návrhu na povolení reorganizace podaného dlužníkem - 3. varianta

 

 

Navrhovatel: Pekárna, s.r.o., se sídlem v Kamenici, Nádražní 18, PSČ 268 31, IČ 50986312,

zastoupená Ing. Jiřím Novotným, jednatelem

 

Osoba oprávněná jednat za navrhovatele: Ing. Jiří Novotný, r.č. .............../ .........., bytem ...........................,

jehož oprávnění jednat za společnost vyplývá ze společenské smlouvy společnosti Pekárna, s.r.o., ze dne 30.11.1997 a který byl zvolen jednatelem společnosti na valné hromadě dne 25.5.2003, o jejímž průběhu byl pořízen notářský zápis sp.zn. ......................., JUDr. Janem Pohankou, notářem v Kamenici.

 

I.

Navrhovatel je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce č. 10452, oddílu C.

Úpadek navrhovatele byl zjištěn usnesením Městského soudu v Praze č.j. MSPH 88 INS 32/2008-A-16 ze dne 3.4.2008. První schůze věřitelů byla svolána na den 15.5.2008 v 10,00 hod.

 

Navrhovatel má majetek nemovitý, movitý, včetně cenných papírů, skladové zásoby, pohledávky, zůstatky na bankovních účtech a pokladní hotovost. Navrhovatel předložil insolvenčnímu soudu po zahájení insolvenčního řízení seznam svého majetku zpracovaný podle § 104 odst. 2 IZ. Navrhovatel prohlašuje, že v mezidobí od předložení uvedeného seznamu do dne podání tohoto návrhu, došlo ve struktuře jeho majetku k těmto změnám:

l skladové zásoby se snížily na hodnotu 350 000 Kč pořizovací ceny, jejich inventurní soupis je předložen;

l vznikly tyto nové pohledávky, a to ve výši ........................... Kč, za dlužníky, splatné dne ........................., které jsou vzhledem k majetkové situaci dlužníků dobytné; tyto pohledávky nejsou předmětem soudního řízení;

l zanikly splněním pohledávky ve výši ................................, a to za dlužníky ........................................

alt. Navrhovatel předkládá seznam svého majetku ve struktuře zpracované podle § 104 odst. 2 IZ, který tvoří přílohu č. 2 tohoto návrhu.

 

Navrhovatel předložil insolvenčnímu soudu po zahájení insolvenčního řízení seznam závazků zpracovaný podle § 104 odst. 3 IZ. Navrhovatel prohlašuje, že v mezidobí od předložení uvedeného seznamu do dne podání tohoto návrhu došlo ohledně jeho závazků k těmto změnám:

l navrhovatel plně uhradil závazky ve výši .......................... těmto věřitelům ........................................

l navrhovatel částečně uhradil závazek věřiteli .................................., a to co do výše .............................

Zároveň v uvedeném mezidobí vznikly navrhovateli tyto nové závazky:

 

věřitel

(obchodní firma, IČ, sídlo)

jistina a příslušenství

den splatnosti

 

osoba blízká/koncern

důvod popření

závazku

druh a předmět zajištění/důvod popření zajištění

 

 

 

 

 

 

 

Peněžité závazky navrhovatele ke dni podání tohoto návrhu tudíž činí celkem ............................. s příslušenstvím ve výši ........................................ Z toho jsou po lhůtě splatnosti celkem závazky ve výši ........................ Kč s příslušenstvím ve výši ...............................

alt. Navrhovatel předkládá seznam svých závazků ve struktuře zpracované podle § 104 odst. 3 IZ, který tvoří přílohu č. 3 tohoto návrhu.

 

Navrhovatel předložil insolvenčnímu soudu po zahájení insolvenčního řízení seznam zaměstnanců a prohlašuje, že v mezidobí od předložení uvedeného seznamu do dne podání tohoto návrhu došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 5 osob, pracovní poměr byl ukončen dohodou s p. .........................................................

alt. Navrhovatel předkládá seznam svých zaměstnanců, který tvoří přílohu č. 4 tohoto návrhu.

 

 

II.

Celkový obrat navrhovatele za rok 2007 činil více než 100 000 000 Kč, což

Nahrávám...
Nahrávám...