dnes je 26.5.2024

Input:

Základní účinky prohlášení konkursu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6.3.1
Základní účinky prohlášení konkursu

Mgr. Ivana Mlejnková

Dlužníkova právní způsobilost

Předně nutno konstatovat, že i po prohlášení konkursu je dlužník nadále nazýván dlužníkem, nikoli úpadcem, když zákonodárce vycházel z toho, že označení "úpadce" spojené s prohlášením konkursu předchozí právní úpravou (ZKV) nemělo vliv na jeho postavení a způsobilost a mělo přitom jistý dehonestující charakter. Ustanovení § 245 odst. 3 IZ výslovně stanoví, že prohlášení konkursu nemá vliv

 • - na dlužníkovu způsobilost k právním úkonům (jde o pojem § 8 předchozího ObčZ, jemuž nyní odpovídá pojem svéprávnost zakotvený v § 15 odst. 2 NOZ, a který znamená způsobilost vlastním jednáním nabývat pro sebe práva a zavazovat se k povinnostem – právně jednat), ani
 • - na jeho procesní způsobilost (na jeho způsobilost být účastníkem řízení – § 19 OSŘ).

Dlužník je však ve svojí právní sféře, zejména v oprávnění nakládat s majetkem podstaty a činit s tím související právní úkony (právně jednat), stižen omezeními, která vyplývají právě ze stanovených účinků prohlášení konkursu, přičemž IZ řadu takových omezení spojuje již se zahájením insolvenčního řízení či s rozhodnutím o úpadku.

Ukončení nucené správy a přerušení likvidace dlužníka

Podle § 245 odst. 2 IZ prohlášením konkursu

 1. likvidace dlužníka – právnické osoby se přerušuje (ovšem k omezení působnosti likvidátora dlužníka v rozsahu, v jakém nepřešla na insolvenčního správce, dochází v insolvenčním řízení již od podání insolvenčního návrhu dlužníkem anebo od rozhodnutí o úpadku, bylo-li insolvenční řízení zahájeno k návrhu věřitele – viz § 70 odst. 1 a 2 IZ a část >3.5);
 2. končí dlužníkova nucená správa (§ 70 odst. 1 a 3 IZ o likvidátorovi dlužníka platí obdobně i pro nuceného správce);
 3. zaniká dříve nařízené předběžné opatření, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak (viz část 4.3.2); stejně tak insolvenční soud může po prohlášení konkursu nařídit předběžné opatření nebo svoje předběžné opatření podle potřeby – i bez návrhu - změnit.

Provoz dlužníkova podniku

Insolvenční zákon zachovává možnost, aby v rámci konkursu pokračoval provoz dlužníkova podniku. Podle § 261 odst. 1 IZprohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku, nestanoví-li zvláštní právní předpis (takovou odchylnou úpravu obsahuje například § 8b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii). Tato úprava souvisí s možností prodeje dlužníkova podniku jednou smlouvou upravenou v § 290 odst. 1 a 2 IZ (viz část >7.5.1.3.1).

Podle § 261 odst. 2 IZprovoz dlužníkova podniku skončí

 1. prodejem podniku jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty, nebo
 2. rozhodnutím insolvenčního soudu

Rozhodnutí insolvenčního soudu o ukončení provozu dlužníkova podniku může být vydáno jen na návrh insolvenčního správce a po vyjádření věřitelského výboru (pokud již byl zvolen nebo soudem jmenován), jež soud při svém rozhodování zváží. Toto rozhodnutí se doručuje zvlášť insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelskému orgánu a současně se zveřejňuje vyhláškou (§ 71 odst. 3 IZ). Odvolání proti tomuto rozhodnutí však není přípustné.

Tato úprava souvisí s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která právě se zde stanovenými způsoby ukončení provozu podniku úpadce spojuje překážku provozování živnosti dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurs. Rozhodnutí o ukončení provozu podniku dlužníka prodejem jeho podniku jednou smlouvou tak samozřejmě neznamená, že by podnik nemohl provozovat jeho nabyvatel.

Přechod dispozičních oprávnění na insolvenčního správce

Základním účinkem konkursu je přechod dispozičních oprávnění ohledně majetkové podstaty na insolvenčního správce formulovaný v § 246 odst. 1 IZ. Ten – v souladu s § 229 odst. 1 IZ – stanoví, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce:

 1. oprávnění nakládat s majetkovou podstatou,
 2. výkon práv a plnění povinností, které příslušejí dlužníkovi, pokud souvisejí s majetkovou podstatou – k tomu zákon příkladmo vypočítává další činnosti, které insolvenční správce vykonává, i když některé z nich majetkové dispozice nepředstavují, s tím, že insolvenční správce vykonává zejména
  • - akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty,
  • - rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti,
  • - vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel,
  • - zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových
Nahrávám...
Nahrávám...