dnes je 17.6.2024

Input:

Zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.4.2
Zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku

Zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku

 

Insolvenční zákon zachoval institut zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, jak byl upraven v § 12a odst. 5 ZKV, ovšem možnost jeho použití výrazně omezil.

 

Kumulativní podmínky rozhodnutí

Podle § 144 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku za předpokladu, že jsou - současně - splněny tyto podmínky :

 

a) Dlužník je obchodní společností nebo (od 1. 11. 2012) družstvem a byl zrušen rozhodnutím soudu. Tedy tohoto institutu nelze využít, jestliže dlužníkem bude jiná právnická osoba nebo osoba fyzická. V těchto případech bude nutno rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem a následně pak po ověření majetkových poměrů insolvenčním správcem bude konkurs zrušen pro nedostatek majetku podle § 308 odst. 1 písm. d) IZ.

b) Jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců podle § 71 odst. 7 ObchZ, a (od 1. 11. 2012) který v insolvenčním návrhu o vydání takového rozhodnutí požádá. Na tomto místě je nutno upozornit, že soud je podle § 71 odst. 2 ObchZ oprávněn jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu některého ze společníků nebo statutární orgán anebo člena statutárního orgánu. Nebude-li tedy soudem ustanovený likvidátor osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců, nebude možno jím podaný insolvenční návrh pro nedostatek majetku zamítnout.

c) Likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka (blíže viz část 6/3), tedy že prověřil, zda tu není majetek ve vlastnictví třetích osob, který by se mohl po úspěšném dovolání se neúčinnosti stát součástí majetkové podstaty.

d) Ze seznamu majetku dlužníka a ze šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Přitom je nutno uvážit alespoň minimální vyhláškou stanovenou odměnu insolvenčního správce a jeho hotové výdaje.

e) Věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka zjištěny nebyly.

 

K uvedenému viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 48/2011-A-33 (KSOS 33 INS 14163/2010) ze dne 31. 5. 2012, jehož závěry lze shrnout následovně:

I. Likvidátor, jenž podá insolvenčnímu soudu zprávu dle § 144 odst. 1 písm. c) IZ a neuhradí zálohu na náklady insolvenčního řízení ( § 144 odst. 2 IZ), tak činí s vědomím, že insolvenční návrh může být zamítnut pro nedostatek majetku. Likvidátor nese (i vůči věřitelům dlužníka) plnou odpovědnost za správnost údajů obsažených ve zprávě dle § 144 odst. 1 písm. c/ IZ a v seznamech předložených dle § 104 odst. 1 IZ. Úkolem insolvenčního soudu za této situace není z úřední činnosti posuzovat (šetřit), zda likvidátor přistoupil k vyhotovení zprávy „jen formálně“, jaké měl k dispozici doklady (zda a v jakém rozsahu prověřil účetnictví dlužníka) a zda vycházel z dalších informací poskytnutých mu statutárními orgány dlužníka. K iniciaci možného šetření nesouladu mezi údaji obsaženými ve zprávě dle § 144 odst. 1 písm. c) IZ a údaji o majetku dlužníka uvedenému v seznamu dle § 104 odst. 1 písm. a/ IZ slouží (neplyne-li pochybnost o správnosti uvedených údajů z dosavadního obsahu spisu) postupy předepsané úpravou obsaženou v ustanovení § 144 odst. 1 písm. d) a e/ IZ.

II. Vyplývá-li

Nahrávám...
Nahrávám...