dnes je 26.5.2024

Input:

Závěrečná ustanovení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.4
Závěrečná ustanovení

Závěrečná ustanovení

Závěrečná ustanovení IZ obsahují zmocňovací, přechodná a zrušovací ustanovení.

 

Vyhlášky provádějící IZ

Ustanovení § 431 IZ stanovilo rámec pro sekundární legislativu ve vztahu k IZ tím, že zmocnilo Ministerstvo spravedlnosti k vydání těchto prováděcích předpisů :

a) vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, která upravuje jednací řád pro insolvenční řízení a vymezuje náležitosti:

- výzvy k podávání přihlášek pohledávek (viz § 8 vyhlášky a k tomu část 5/2.2),

- formuláře přihlášek pohledávek (viz § 21 vyhlášky a k tomu část 5/2.1),

- seznamu přihlášených pohledávek (viz § 11 vyhlášky a k tomu část 5/2.3),

- manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich (viz § 10 a § 12 vyhlášky)

- soupisu majetkové podstaty (viz § 14 vyhlášky a k tomu část 6/1.3),

- hlasovacích lístků (viz § 19 a § 20 vyhlášky a k tomu část 3/6.1.1),

- zprávy o reorganizačním plánu (viz § 25 vyhlášky včetně přílohy k vyhlášce a k tomu část 8/6.3),

- formuláře návrhu na povolení oddlužení (viz § 23 vyhlášky a k tomu část 9/2.2 );

- formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem (viz § 22a a § 22b vyhlášky a k tomu část 5/3.2.2 );

 

b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, která stanovuje způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, členů a náhradníků věřitelského výboru, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem (viz části 3/3.9 a 3/6.2).

 

Zákaz zpětné účinnosti

IZ nepůsobí retroaktivně a nemá na právní vztahy, které vznikly před jeho účinností, žádný vliv, když § 432 IZ stanoví, že pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností IZ se použijí dosavadní právní předpisy. Jinak řečeno, právní vztahy v konkursních a vyrovnacích řízení zahájených před 1. 1. 2008 se řídí ZKV (včetně souvisejících předpisů), i když konkrétní práva a povinnosti z nich vzniknou až po 1. 1. 2008. Bylo-li konkursní řízení zahájeno např. 20. 12. 2007, 19. 8. 2008 (tj. již za účinnosti IZ) správce konkursní podstaty oddělenému (zajištěnému) věřiteli vydá výtěžek podle § 28 ZKV, a nikoli podle § 298 IZ.

Analogicky nelze uplatnit novou úpravu IZ týkající se incidenčních sporů (viz část 5/4) ani pro řízení, jež byla jako spor vyvolána konkursem podle ZKV, i když byla zahájena po 1.1. 2008.

 

Mezi nejčastěji aplikovatelné dosavadní (procesní) předpisy patří OSŘ ve znění účinném do 31.12.2007, jenž je nutno v konkursním řízení použít přiměřeně, nestanoví-li zákon jinak ( § 66a odst. 1 ZKV). Pro poměry

Nahrávám...
Nahrávám...