dnes je 17.6.2024

Input:

Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.2.3
Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení

Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení

 

Účinné zpětvzetí návrhu

Dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení, může dlužník vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět ( § 394 odst. 1 IZ). Zpětvzetí návrhu vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, které doručí jeho vyvěšením na své úřední desce s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zvlášť osobě, která návrh na povolení oddlužení podala, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru ( § 394 odst. 2 IZ). Předchozí úprava § 394 odst. 2 IZ, věty za středníkem, podle níž proti tomuto rozhodnutí nebylo odvolání přípustné, byla s účinností od 9.6.2009 nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 42/08 ze dne 21.4.2009 zrušena. Za toho stavu věci bylo nutno dovodit, že dlužník může proti předmětnému rozhodnutí odvolání podat. S účinností od 31. 3. 2011 (novela IZ provedená zákonem č. 69/2011) však byla doplněna úprava § 394 odst. 2 opět tak, že odvolání proti předmětnému usnesení není přípustné. Tato nová úprava se podle přechodných ustanovení předmětné novely IZ (viz část první, čl. II, bod 5 zákona č. 69/2011 Sb.) uplatní i v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této novely (před 31. 3. 2011), jestliže v nich dlužník vzal návrh na povolení oddlužení zpět až po nabytí účinnosti novely.

Poznamenáváme, že podle uvedeného nálezu sp. zn. PI.ÚS 42/08 vedlo Ústavní soud ke zrušení předchozí úpravy, jež právo odvolání proti rozhodnutí soudu o zpětvzetí zapovídala, aplikační propojení s ustanovením § 399 odst. 2 věty za středníkem. Toto ustanovení pro případ, že se dlužník bez omluvy nedostaví na schůzi věřitelů svolanou při povolení oddlužení k projednání způsobu oddlužení (viz část 9/3.2 a část 9/4.2), nebo pokud insolvenční soud neshledal jeho omluvu důvodnou, zakládá zákonnou fikci zpětvzetí tohoto návrhu (má za to, že dlužník vzal návrh na povolení oddlužení zpět). Podle Ústavního soudu nutno vzít v úvahu, že k fikci zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení může dojít až poté, co již insolvenční soud oddlužení povolil, a navíc nejde o pouhý procesní úkon, jímž účastník disponuje řízením, ale jsou s ním - při

Nahrávám...
Nahrávám...