dnes je 17.6.2024

Input:

Dotační podvod

24.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.5 Dotační podvod

JUDr. Lucie Kolářová

§ 212 TZ

1. Kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

2. Stejně bude potrestán, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel.

3. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

4. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 větší škodu.

5. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

6. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán:

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309 TZ), teroristického útoku (§ 311 TZ) nebo teroru (§ 312 TZ).

7. Příprava je trestná.

Skutková podstata trestného činu

Rovněž § 212 TZ obsahuje dvě samostatné skutkové podstaty, upravené v odstavci 1 a 2. Obecně je předmětem ochrany u tohoto zvláštního případu podvodu poskytování subvencí, dotací nebo návratných finančních výpomocí nebo příspěvků, jakož i jejich účelové určení. První odstavec poskytuje konkrétně ochranu majetku a majetkovým právům poskytovatelů dotací, subvencí nebo návratných finančních výpomocí nebo příspěvků.

Objektivní stránka

Skutkovou podstatu odstavce 1 naplní pachatel tím, že v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné informace zamlčí. U poskytovatele není nutné, aby jednal v omylu, rovněž není nutné, aby prostředky byly skutečně vylákány.

Nepravdivými údaji jsou ty, jejichž obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, hrubě zkreslené údaje mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých okolnostech, podstatnými údaji jsou údaje jakékoliv, které jsou rozhodující nebo zásadní pro uzavření pojistné smlouvy. Pokud by tyto údaje byly druhé straně známy, pojistná smlouva by uzavřena nebyla, nebo byla, ale za méně výhodných podmínek.

Subjektivní stránka

K naplnění subjektivní stránky je nutný úmysl, který nemusí směřovat ke způsobení škody, jež není znakem základní skutkové podstaty dle odstavce 1.


Trestně odpovědným bude i pachatel, který uvedením nepravdivých údajů v žádosti získá dotaci, kterou použije na stanovený účel, jenž bude mít společensky prospěšný

Nahrávám...
Nahrávám...