dnes je 20.5.2024

Input:

Zpronevěra

4.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2.1 Zpronevěra

JUDr. Lucie Kolářová

§ 206 TZ

1. Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

5. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán:

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309 TZ), teroristického útoku (§ 311 TZ) nebo teroru (§ 312 TZ).

6. Příprava je trestná.

Skutková podstata trestného činu

Objektem trestného činu zpronevěry je vlastnictví věci, nebo obdobné majetkové právo k jiné majetkové hodnotě. Je tedy chráněno jedno ze základních lidských práv, a to právo vlastnické. Předmětem útoku je potom cizí věc nebo jiná majetková hodnota, která byla pachateli svěřena. Věcí se dle trestního zákoníku rozumí "ovladatelná přírodní síla, živá zvířata, zpracované oddělené části lidského těla, peněžní prostředky na účtu a cenné papíry, nevyplývá-li něco jiného". Jinou majetkovou hodnotou "je majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota (§ 134 TZ). Věc v právním smyslu musí být ovladatelná a využitelná pro potřeby člověka. V případě trestného činu zpronevěry musí jít o prostředky pachateli svěřené.

Objektivní stránka

Trestný čin zpronevěry spočívá v tom, že si pachatel přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a zároveň tím způsobí na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou. O svěření jde v případě, kdy byla věc pachateli odevzdána do faktické moci zpravidla s tím, aby s ní nakládal určitým způsobem. Nutno dodat, že nemusí jít o věc, jíž byla osoba, která ji pachateli svěřila, vlastníkem.


V případě obchodníka s cennými papíry jsou svěřenou věcí zejména cenné papíry, hotové peníze nebo peněžní prostředky na účtu, které mu byly svěřeny klientem, nebo které pro klienta získal z obchodování s cennými papíry. Svěřenou jinou majetkovou hodnotou je např. pohledávka svěřená věřitelem jiné osobě k jejímu vymožení od dlužníka. Předmětem zpronevěry není věc nebo jiná majetková hodnota, která byla sice předána, ale je stále ve faktické moci vlastníka (např. nářadí předané k výkonu práce v malé dílně, kde učeň pracuje pod dozorem vlastníka).

Přisvojení spočívá v jednání pachatele, který s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou naloží v rozporu s účelem, k němuž mu byla

Nahrávám...
Nahrávám...