dnes je 27.5.2024

Input:

Zproštění insolvenčního správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.5
Zproštění insolvenčního správce

Zproštění insolvenčního správce

 

Důvody zproštění

Insolvenčního správce může insolvenční soud podle § 32 odst. 1 IZ zprostit funkce, jestliže

a) neplní řádně své povinnosti (např. předkládat věřitelskému orgánu nebo soudu písemné zprávy o stavu řízení podle § 36 odst. 2 IZ, sestavovat seznam přihlášených pohledávek podle § 278 odst. 1 IZ apod.);

b) závažně porušil důležitou povinnost uloženou mu zákonem nebo soudem (např. nezajistil další provoz dlužníkova podniku podle § 261 IZ nebo nesplnil pokyn insolvenčního soudu v souvislosti se soupisem majetkové podstaty podle § 217 IZ apod.);

- dlužno dodat, že závažné porušení povinností insolvenčního správce stanovených v IZ nebo ZIS může být dle § 34 ZIS důvodem ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (viz část 3/3.1.2.);

 

c) nepostupuje při výkonu funkce s odbornou péčí (např. způsobil škodu tím, že bez předchozího souhlasu věřitelského výboru hradil náklady uvedené v § 39 odst. 3 IZ nebo nerespektoval podmínky prodeje majetkové podstaty stanovené insolvenčním soudem podle § 289 odst. 1 IZ apod.).

 

Rozhodnutí o zproštění

O zproštění funkce insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud

a) k návrhu věřitelského orgánu (nikoli jednotlivých věřitelů - k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSLB 57 INS 5513/2009, 2 VSPH 335/2010-B ze dne 10. 8. 2010) a dlužníka a dlužníka;

b) bez návrhu (z vlastní iniciativy).

O slyšení insolvenčního správce, ustanovení nového insolvenčního správce, o účinnosti a doručení rozhodnutí, o změně insolvenčního správce, o omezení odvolacích důvodů proti rozhodnutí a o předání funkce novému insolvenčnímu správci platí obdobně totéž, co při odvolání insolvenčního správce (viz část 3/3.4).

 

Judikatura

K legitimaci k podání návrhu na zproštění insolvenčního správce funkce se vyjádřila následující judikatura:

 

1) Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. MSPH 96 INS 714/2009, 1 VSPH 792/2012-B ze dne 17. 7. 2012 (citace z odůvodnění):

„V dané věci rozhodl soud I. stupně napadeným usnesením o zproštění správce funkce na návrh dvou přihlášených věřitelů a jedné osoby, jež se účastníkem insolvenčního řízení ani nestala; rozhodoval tedy o návrhu osob, jimiž insolvenční zákon nepřiznává právo k podání takového návrhu. Za této situace bylo namístě jejich návrhy - bez nutnosti zabývat se výhradami odvolatelů v odůvodnění napadeného usnesení - rovnou zamítnout již jen z toho důvodu, že byly podány osobami k tomu neoprávněnými; takovým návrhům by totiž nebylo lze zásadně vyhovět. Jinou věcí by bylo, kdyby soud I. stupně shledal argumentaci odvolatelů natolik důvodnou, že by přikročil ke zproštění správce funkce i bez návrhu; to však nebyl tento případ, když soud I. stupně shledal návrhy odvolatelů neopodstatněnými a správce funkce nezprostil“.

 

2) Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. MSPH 59 INS 8673/2010, 1 VSPH 904/2012-B ze dne 24. 7. 2012 (citace z odůvodnění):

„V odůvodnění usnesení soud uvedl, že návrhem podaným soudu dne 22. 5. 2012 se odvolatelka - bývalá manželka dlužníka domáhala zproštění insolvenční správkyně Mgr. G. Š. funkce z důvodu tvrzeného porušování povinností při výkonu funkce insolvenčního správce. Soud I. stupně správně zamítl její návrh na zproštění insolvenční správkyně funkce již jen z toho důvodu, že byl podán osobou k tomu neoprávněnou; takovému návrhu nelze zásadně vyhovět“.

 

Opravné prostředky

Legitimaci podat odvolání proti usnesení o zproštění insolvenčního správce funkce a ustanovení nového insolvenčního správce § 32 odst. 2 IZ přiznává pouze zproštěnému insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a dlužníkovi.

 

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o zamítnutí návrhu, aby insolvenční správce byl zproštěn funkce podle § 32 IZ, není přípustné (k tomu viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. MSPH 78 INS 1241/2008, 29 NSČR 9/2010-B ze dne 20. 7. 2010).

 

Pořádková pokuta

Méně závažné nebo ojedinělé pochybení insolvenčního správce postihne insolvenční soud uložením pořádkové pokuty podle § 81 odst. 2 IZ, kterou lze uložit i opakovaně do celkové částky až 200 000 Kč (jde o přísnější postih, než jaký umožňovala předchozí úprava v § 8 odst. 4 ZKV). Ke smyslu a funkci pořádkové pokuty ve vztahu k insolvenčnímu správci se vyjádřil Vrchní soud v Praze v usnesení sp.zn. KSUL 46 INS 4623/2009, 1 VSPH 678/2009-B ze dne 19. 4. 2010 tak, že tato sankce je procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby

Nahrávám...
Nahrávám...