dnes je 22.6.2024

Input:

Způsoby řešení reorganizace z pohledu účetnictví

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.7.3
Způsoby řešení reorganizace z pohledu účetnictví

Způsoby řešení reorganizace z pohledu účetnictví

Státní podporou reorganizace je osvobození příjmů dlužníka od daně z příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém byla soudem povolena reorganizace, a v období bezprostředně následujícím, a to pro fyzické osoby dle § 4 odst. 1 zn) ZDP (vztahuje se pouze na příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti), pro právnické osoby dle § 19 odst. 1 písm. m) ZDP . K tomu je potřeba mít na paměti § 25 odst. 1 písm. i) podle něhož náklady související s těmito příjmy nejsou daňově uznatelné. Z pohledu účetnictví je potřeba jak osvobozené výnosy, tak nedaňové náklady účtovat na samostatné analytické účty.

Toto osvobození nijak neovlivňuje povinnost právnických osob podat za tato období daňová tvrzení. V případě fyzických osob je třeba postupovat podle § 38g ZDP.

Dle § 341 IZ lze reorganizaci provést zejména prostřednictvím těchto opatření (v jednom reorganizačním plánu může být uplatněno současně více opatření):

a) restrukturalizací pohledávek věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v odkladu jejich splatnosti

V praxi to bude zpravidla znamenat prominutí části dluhu dlužníku a stanovení splátkového kalendáře pro úhradu zbytku dluhu. Uzavírání takových dohod podpořil stát osvobozením výnosů úpadce pocházejících z prominuté části dluhu od daně z příjmů (viz pro fyzické osoby § 4 odst. 1 písm. x a pro právnické osoby § 19 odst. 1 písm. h) ZDP ). Naopak věřiteli umožňuje odepsat část pohledávky za dlužníkem, která zanikne z důvodu prominutí dluhu, do daňově účinných nákladů podle § 24 odst. 2 písm. y) bod 2. ZDP. Odpis závazku tedy zaúčtuje dlužník na vrub účtu závazků a ve prospěch analytického účtu k účtu 648, analytický účet pro výnosy osvobozené od daně z příjmů.

V saldokontu závazků lze doporučit provést sjednané úpravy splatností a splátkové kalendáře tak, aby v příloze k účetní závěrce byly správně vykázány závazky dle nově sjednaných splatností.

b) prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova podniku

O jednotlivých prodejích částí majetkové podstaty bude účtováno běžným způsobem, kterým je účtováno o prodeji dlouhodobého majetku, zásob, cenných papírů, pohledávek atp.

Účtování prodeje podniku řeší ČÚS č. 11 Operace s podnikem, část 3. Prodej podniku je považován za mimořádnou situaci, proto se pohledávka z prodeje podniku účtuje do mimořádných výnosů (souvztažně na MD účtu 371 Pohledávky z prodeje podniku). Všechny prodávané složky podniku se zaúčtují do mimořádných nákladů (tedy i převzetí závazků patří do mimořádných nákladů na stranu Dal).

Účetní případy související s prodejem podniku:

- zrušení rezerv ve prospěch nákladů s výjimkou rezerv povinně vytvářených podle zvláštních zákonů (účty 552, 554, 574). Předávané povinné rezervy se vyúčtují ve prospěch mimořádných nákladů).

- zrušení opravných položek, které se váží k prodávanému majetku, ve prospěch nákladů (účty 558, 559, 579);

- zrušení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku nebo goodwillu (z předešlých transakcí či vkladů) nepřímo prostřednictvím účtů oprávek a příslušných účtů účtové skupiny (551, 557) nebo účtu 648 Jiné provozní výnosy, a to podle povahy daného zůstatku.

- časové rozlišení související s prodejem podniku nebo jeho části se v případě, že jeho povaha umožňuje převod na kupujícího, vyúčtuje obdobně jako prodej pohledávky nebo jako převod závazku, v ostatních případech se zaúčtuje do výsledku hospodaření. Dohadné položky aktivní přecházejí jako pohledávka na kupujícího, dohadné položky pasivní jako závazek, který přebírá kupující.

Protože dnem uskutečnění účetního případu je den účinnosti smlouvy o prodeji podniku s výjimkou převodu nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí, o kterém se účtuje v den doručení návrhu na vklad na katastrální úřad, lze doporučit, aby návrh na vklad byl doručen ve stejný den, kdy dochází k podpisu, resp. k účinnosti smlouvy o prodeji podniku.

c) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou

Nahrávám...
Nahrávám...