dnes je 20.6.2024

Vzor - Seznam akcionářůGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

společnosti ABC, a. s., IČO: 257 23 247, se sídlem Butovická 56, Praha 5, PSČ 158 00, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 235786 ke dni 5. května…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Práva a povinnosti akcionářůGarance

1.1.2021, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionářů upravuje zákon o obchodních korporacích v části první „Obchodní korporace”, hlava V. „Akciová společnost”, díl 4. „Práva a povinnosti akcionáře”, a to v ustanoveních § 344 až 395 ZOK.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Akcionář a jeho postavení ve společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost je ryzí kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na předem stanovený počet akcií. Do konce roku 2013 to vždy byly akcie s určitou jmenovitou hodnotou. S příchodem ZOK se však do našeho právního řádu dostaly i tzv. kusové…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Seznam akcionářůGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinně musí vést seznam akcionářů pouze ty akciové společnosti, které vydaly listinné akcie na jméno. Pokud se týká akciových společností, které vydaly zaknihované akcie, u nich je možné nahradit seznam akcionářů evidencí zaknihovaných cenných papírů. Takový…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

17.8.2016, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým…

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 361Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 180 ObchZ    Právo akcionáře podávat návrhy či protinávrhy se vztahuje pouze k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Právo požadovat zařazení nějaké jiné záležitosti do programu valné hromady náleží pouze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 348Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 155, § 156a ObchZ    Podíl na zisku neboli dividenda se stanovuje na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou (§ 34). Návrh na rozdělení zisku vypracovává představenstvo …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 367Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181, § 184 až § 190, § 194 ObchZ    Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu do 40 dnů ode dne doručení žádosti kvalifikovaných akcionářů o její svolání. I v tomto případě je nutno uveřejnit, resp.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 372Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181 a § 182 ObchZ    Právo kvalifikovaného akcionáře žalovat, vyjádřené v § 371, je funkčně omezeno. Z obecného práva kvalifikovaného akcionáře jsou vyňaty případy, kdy bylo o způsobené újmě rozhodnuto…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 369Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181, § 182 ObchZ    Kvalifikovaní akcionáři mají právo požadovat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady za podmínky, že taková záležitost náleží do její působnosti. Doplnění této…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 355Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kumulativní hlasování podporuje akcionáře s menšími a středními podíly na společnosti, aby měli možnost více prosadit svůj vliv na obsazení orgánů možností násobení jejich hlasů počtem členů volených orgánů.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 356Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Komentované ustanovení obsahuje pravidla, podle nichž se rozhodne o osobě zvolené kumulativním …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 365Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 58, § 157, § 184 až § 190a, § 340, § 373 až § 386 ObchZ    V závislosti na výši základního kapitálu zákon rozlišuje tři skupiny kvalifikovaných akcionářů, jimiž jsou akcionáři s podílem …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 352Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 178 odst. 12 ObchZ    Právo na podíl na zisku je jedním ze samostatně převoditelných práv (srov. § 281 a násl.), které může být převedeno od okamžiku rozhodnutí valné hromady o jeho výplatě.    Ustanovení §…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 371Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181 a § 182 ObchZ    Zákon nově obsahuje výslovně vyjádřené právo každého z kvalifikovaných akcionářů podat žalobu za společnost, tedy podat tzv. actio pro socio. Tato žaloba může směřovat proti členu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 357Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 66a, 155, 159 ObchZ    Akcionář může požadovat vysvětlení pouze u záležitostí souvisejících s valnou hromadou, a to otázek, (i) jejichž vysvětlení je potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 350Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 178 odst. 2 ObchZ    Základní pravidlo pro rozdělení zisku stanoví tzv. test insolvence v § 40. Ten zakazuje výplatu na zisku v případě, že by to vedlo k úpadku společnosti. Podílem na zisku zákon rozumí jak …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 373Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Přestane-li být akcionář, který podal akcionářskou žalobu podle § 371 a násl., nadále akcionářem dané společnosti, právo z podané žaloby může nadále uplatňovat jeho právní nástupce. Ten také v řízení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 345Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 172 ObchZ    Představenstvo společnosti by mělo dbát na to, aby akcionáři spláceli své vklady včas. Pokud zjistí prodlení akcionáře s plněním této povinnosti, je povinno vyzvat jej k plnění v dodatečné…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 366Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 181, § 184 až § 190, § 194 ObchZ    Zákon přiznává kvalifikovaným akcionářům některá zvláštní práva, která nemohou být stanovami omezena. V prvé řadě mohou požadovat na představenstvu, aby svolalo …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 370Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 182 ObchZ    Kvalifikovaní akcionáři mají právo požadovat na dozorčí radě společnosti přezkum výkonu působnosti představenstva. Ta je povinna jim ve stanovených lhůtách vyhovět. Toto ustanovení tak poskytuje ochranu v…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 349Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Povinnost výplaty dividendy bezhotovostně vyplývá ze zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, a rovněž z právních předpisů na ochranu před praním špinavých peněz (zejména zákon č. 284/2009…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 351Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 155, § 156a, § 156b, § 161d ObchZ    Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku mohou určit stanovy společnosti, popřípadě se použijí pravidla podle §…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 344Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 176 ObchZ    Vkladová povinnost se plní ve lhůtě a způsobem určeným zákonem a stanovami (§ 17 odst. 1). Nepeněžité vklady musejí být podle zákona zcela splaceny před podáním návrhu na zápis společnosti do…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 346Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 172 ObchZ    Rozhodnutí představenstva o zneplatnění nevráceného zatímního listu se oznamuje způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, v této souvislosti srov. komentář k § 406. Zveřejnění…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 353 - Hlasovací právoGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 66a, § 155, § 159, § 184 ObchZ    Akcionář vykonává své právo účastnit se na řízení společnosti zpravidla svou účastí a hlasováním na valné hromadě. Zákon vedle toho nově umožňuje (za podmínky zakotvení ve…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 374Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Podmínkou, kterou musí kvalifikovaný akcionář splnit před uplatněním práva na náhradu škody vůči členu představenstva u soudu, je informovat o svém záměru písemně dozorčí radu. Ustanovení pomíjí situaci, kdy by…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 354Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Možnost kumulativního hlasování lze nově zakotvit ve stanovách společnosti a spočívá v tom, že akcionář má k dispozici větší počet hlasů, které může použít ve prospěch jím volených …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 368Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 58, § 157, § 184 až § 190a, § 194 ObchZ    Jestliže je představenstvo nečinné a žádosti kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady nevyhoví, mohou o zmocnění ke svolání valné hromady a provedení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 347Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 162 až § 176 ObchZ    Započtení pohledávek podle odstavce 2 je jednostranným započtením, které se řídí § 1982 a násl. NOZ. Účelně vynaložené náklady, které si chce společnost také započíst, musí doložit …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...