dnes je 20.3.2023

Účetní závěrka pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro neziskové organizace ke stažení - rozvaha a výkaz zisků a ztrát pro neziskové organizaceGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro neziskové organizace, která obsahuje rozvahu a výkaz zisků a ztrát.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve zkráceném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - němčina - ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v němčině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu - angličtina - ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví ve zkráceném rozsahu v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky v plném rozsahu ke stažení - podvojné účetnictvíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Tradiční formulář účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash flow v plném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka - Komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si komplexní formulář účetní závěrky ve zkráceném rozsahu pro obchodní korporace. Formulář účetní závěrky pro obchodní korporace ve zkráceném rozsahu se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát ve plném…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění - angličtina - ke staženíGarance

17.8.2022, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si formulář účetní závěrky pro podnikatele účtujícího v účetnictví v plném znění v angličtině.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky z 2. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v účetních výkazech. Obchodní společnosti – s výjimkou malých, mikro a některých dalších typů účetních jednotek - dále povinně sestavují také přehled o peněžních tocích…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky ze 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 2. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Vyjmenujte účetní výkazy, které jsou povinnou součástí účetní závěrky:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Fakturace a související problémy, náležitosti účetních dokladů, smluvní vztahyArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třebaže pojem – faktura – je značně rozšířen a leckterý podnikatel se u soudu domáhá uhrazení své faktury, tak kupodivu nejenže právní předpisy tento pojem nedefinují, ale nejedná se ani o právní titul, na jehož základě by bylo možno věřiteli přiznat jakékoliv…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka a související povinnosti podnikatele, nejdůležitější finanční výkazy a informace v nich obsaženéArchiv

13.2.2022, Ing. Petra Jasanská, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý podnikatelský subjekt na území České republiky, který vede účetnictví, musí na konci roku dospět k výsledku, kterým je tzv. účetní závěrka. Jde o proces sestavování účetních výkazů, které mají zákonem předepsanou formu a dávají přehled o celkovém…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 4. lekceArchiv

13.2.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Kdy vzniká dodavateli pohledávka z titulu sjednané běžné kupní smlouvy:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2021 z pohledu účetního a ekonoma - 2. dílGarance

2.12.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021 z pohledu účetního a ekonoma - 1. dílGarance

18.11.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. 1. 2021 nabude účinnosti novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK”), zákon č. 33/2020 Sb. Jedná se o poměrně rozsáhlou novelizaci čítající 602 změn. Zákon o obchodních korporacích je jednou ze základních právních norem, která však zasahuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Doporučení pro auditory v souvislosti s COVID-19Archiv

15.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komora auditorů ČR v současné době vydala Doporučení KAČR pro auditory při vydávání zpráv auditora k účetním závěrkám za účetní období končící 31.12.2019 a později v souvislosti s COVID-19 v ČR.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účtová třída 7Archiv

27.9.2017, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z posledních kroků při účetní uzávěrce je uzavření všech účtů užívaných v průběhu účetního období.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

"Chytrá PDFka" Finanční správy ČR usnadní daňovým poplatníkům elektronické vyplňování a podávání formulářů

1.9.2014, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa ČR rozšiřuje možnosti stávajících interaktivních daňových formulářů PDF, které uveřejňuje na svých internetových stránkách.

Podstata audituGarance

12.8.2014, Mgr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Auditem účetní závěrky se rozumí ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky auditorem, a to v případech, kdy je tak vyžadováno zákonem (tzv. povinný audit účetní závěrky), nebo i tehdy, kdy se akciová společnost rozhodne k ověření své účetní závěrky auditorem…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Smlouva o povinném audituGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidla pro sjednávání ověření účetní závěrky mezi akciovou společností a auditorem se v roce 2009 podstatně zpřísnila a akciová společnost by měla začít činit kroky pro zajištění auditu podstatně dříve než po uplynutí účetního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zpráva auditoraGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vznik povinnosti nechat ověřit účetní závěrku auditoremGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciové společnosti jsou povinny zajistit ověření své účetní závěrky auditorem vždy, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

AuditorGarance

12.8.2014, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavení auditorů upravuje zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), který je implementací některých evropských směrnic, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - aktiva: B.I Dlouhodobý nehmotný majetekArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: IX. Výnosy z přecenění cenných papírůArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů - jedná se o přírůstek reálné hodnoty majetkových cenných papírů k obchodování. Zjišťuje se ze stavu účtu 664.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 642 - Tržby z prodeje materiáluArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve prospěch účtu 642 – Tržby z prodeje materiálu se účtují tržby z prodeje materiálu se souvztažným zápisem na vrub účtů 311 – Odběratelé nebo 315 – Ostatní pohledávky, eventuálně 335 a 355.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 646 - Výnosy z odepsaných pohledávekArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve prospěch účtu 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů (546) a dále se v účetnictví neevidovaly (resp. jsou vedeny v podrozvahové evidenci). Na tento účet se účtují i výnosy z…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - pasiva: A.I Základní kapitálArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

A.I. Základní kapitál - součtový řádek obsahující základní kapitál, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly a změny základního kapitálu. Základní kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 566 - Náklady z finančního majetkuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vrub účtu 566 – Náklady z finančního majetku se účtuje snížení reálné hodnoty dlužných cenných papírů určených k obchodování, a to souvztažně ve prospěch účtu 253 – Dlužné cenné papíry k…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 588 - Ostatní mimořádné nákladyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vrub účtu 588 – Ostatní mimořádné náklady se účtují:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 476 - Dlouhodobé závazky z obchodních vztahůArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 476 – Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů se evidují závazky z obchodního styku se splatností delší než jeden rok. Neúčtují se zde závazky směnečné.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: účtu 524 - Zákonné sociální pojištěníArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na vrub účtu 524 – Zákonné sociální pojištění se účtuje pojistné zaměstnanců, společníků a jednatelů hrazené zaměstnavatelem a vypočtené z hrubé mzdy zaměstnance, společníka či jednatele. Zaměstnavatel odvádí pojistné ve výši stanovené právním předpisy.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetkuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve prospěch účtu 666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku se účtují např. dividendy nebo úroky, které vyplývají z vlastnictví tohoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 383 - Výdaje příštích obdobíArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostřednictvím tohoto účtu se vyúčtují náklady, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 151 - Poskytnuté zálohy na zásobyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuje se zde o krátkodobých a dlouhodobých zálohách poskytnutých na pořízení zásob materiálu. Tento účet byl zřízen od 1. 1. 2004. Zůstatky poskytnutých záloh na materiál k 31. 12. 2003, které byly dle dříve platné metodiky účtovány na zvláštní analytice účtu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 152 - Poskytnuté zálohy na zvířataArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtuje se zde o krátkodobých a dlouhodobých zálohách poskytnutých na pořízení zvířat. Tento účet byl zřízen od 1. 1. 2004. Zůstatky poskytnutých záloh na zvířata k 31. 12. 2003, které byly dle dříve platné metodiky účtovány na zvláštní analytice účtu 314, se…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 412 - Emisní ážioArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se účtuje rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcie a částkou, za kterou společnost akcie vydává (emisní kurz), popř. vkladů při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií, popř. nových…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 346 - Dotace ze státního rozpočtuArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 346 – Dotace ze státního rozpočtu se účtuje o nezpochybnitelném právním nároku na dotaci ze státního rozpočtu. Dotace slouží k úhradě nákladů, úhradě úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého majetku (provozní dotace), nebo je poskytována na…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstvaArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 355 – Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva se účtují například pohledávky z půjček společníkům v obchodní společnosti, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Vstupní účty: 232 - Eskontní úvěryArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se účtuje o eskontních úvěrech, poskytnutých bankou na eskontované směnky, popř. jiné cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu. Na vrub příslušného účtu eskontních úvěru, po obdržení avíza od banky o úhradě směnky či…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: B. Výkonová spotřebaArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této položce výkazu zisku a ztráty působí v praxi asi největší starosti tzv. finanční leasing. A opět to není samotné účtování, kde postačí naplnit obecnou zásadu časového rozlišení nákladů na tento druh externí služby coby formy pořízení majetku, k čemuž…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - pasiva: A.IV Výsledek hospodaření minulých letArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let - obsahuje nerozdělený zisk minulých let s kladným znaménkem a neuhrazenou ztrátu minulých let se záporným znaménkem. To znamená, že tento řádek může zvyšovat i snižovat hodnotu vlastního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - pasiva: Rezervy podle zvláštních právních předpisů, Rezerva na důchody a podobné závazky, Rezerva na daň z příjmů, Ostatní rezervyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka „B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů” obsahuje tzv. zákonné rezervy. Při tvorbě a použití rezerv se postupuje podle § 16, § 26, § 31 a § 57 vyhlášky ve smyslu § 26 odst. 3 zákona. Tvorba a použití zákonných rezerv je stanovena zvláštním…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Výsledovky: N. Nákladové úrokyArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Položka “N. Nákladové úroky” obsahuje úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti; do příslušné položky patří i úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Cash flow: A.I Úpravy o nepeněžní operaceArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za nepeněžní operaci se považují transakce, které ovlivňují výsledek hospodaření, avšak nemají přímý vliv na přírůstek či úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Nepeněžní operace se dotýkají pouze provozní činnosti, transakce v investiční a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky rozvahy - aktiva: Pasiva celkemArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Firemní analýza: Položky Cash flow: A.I.2 Změna stavu opravných položek, změna stavu rezervArchiv

30.6.2014, Vlasta Vašková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Často jsou zde uváděny i přechodné účty: 381, 382, 383, 384, 385…, ty by ale vzhledem k povaze a vykazování v rozvaze měly být spíše součástí bodů A.2.1. a A.2.2., stejně jako dohadné…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...