dnes je 27.6.2022

Subjekty oprávněné ke svolání valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo svolat řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“) mají za zákonem stanovených předpokladů následující osoby či orgány společnosti:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Pozvánka na valnou hromaduGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada se svolává zásadně pozvánkou. Způsob, kterým jsou akcionáři seznamováni s obsahem pozvánky, se pak liší, zejména z hlediska formy akcií, které akcionáři drží. Základní právní úprava svolání valné hromady se pak nachází v § 406 ZOK a § 407 ZOK,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Svolání valné hromady a průběh jejího jednáníGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svolání valné hromady je primárně právem, resp. povinností jednatele coby statutárního orgánu společnosti. Ostatní subjekty mohou svolat valnou hromadu spíše výjimečně, a to za podmínek stanovených…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účast na valné hromaděGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni společníci a všichni členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání valné hromady. Jednatel, resp. všichni jednatelé společnosti mají povinnost zúčastnit se zasedání valné hromady. Právnická osoba se osobně účastní valné hromady, je-li přítomen…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Rozhodování valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po volbě orgánů valné hromady následuje nejdůležitější část jednání valné hromady, a to projednání jednotlivých bodů pořadu jednání. Pořad jednání valné hromady je vždy předem určen svolavatelem a jednotliví společníci mají možnost se s ním seznámit v pozvánce…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Neplatnost usnesení valné hromady v s. r. o.Garance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatnost usnesení valné hromady vyslovuje soud, a to se zpětnou účinností ke dni přijetí takového usnesení. Neplatnost usnesení valné hromady lze přezkoumávat jak v samostatném řízení, tak také v rámci rejstříkového řízení, tedy v rámci řízení o povolení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vzor - Listina přítomnýchGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

na valné hromadě společnosti LADA NELL Invest, s. r. o., IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 26579, konané dne 9. dubna 2021 od 16:00 hod. v sídle…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vzor - Zápis z mimořádné valné hromadyGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

IČO: 015 45 238, se sídlem Praha 5, Plzeňská 487/23, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26579,

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Průběh zasedání valné hromady v s. r. o. a zápis z níGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod valné hromady je ověřena usnášeníschopnost zasedání. Zasedání řídí předseda, který je na schůzi zvolen spolu se zapisovatelem. Do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí zasedání valné hromady její svolavatel. Přítomní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Postavení valné hromady v rámci organizační struktury s. r. o. a její působnostGarance

1.1.2021, Mgr. Iva Jarolímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu valné hromady společnosti s ručením omezeným nalezneme především v § 167 – 193 ZOK. Dalšími souvisejícími ustanoveními jsou zejména § 12 ZOK (výkon působnosti valné hromady jediným společníkem), § 43 odst. 3 ZOK (souhlas valné hromady k rozdělení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Valná hromada akciové společnostiGarance

19.8.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je trvalý kolektivní orgán společnosti, který se skládá ze všech akcionářů. Akcionáři, vlastníci společnosti, na ní prostřednictvím hlasování vyjadřují svoji vůli, a to i těmi akcionáři, kteří nedrží akcie s hlasovacími právy (např. prioritní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Průběh valné hromadyGarance

6.6.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Valná hromada je kolektivním orgánem akciové společnosti (§ 152 odst. 1 NOZ), a proto rozhoduje o záležitostech ve sboru (§ 156 odst. 1 NOZ). Definici pojmu „usnášeníschopnost valné hromady” ZOK neobsahuje. Z jeho kontextu je však možné dovodit, že…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 193Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Oprávněné osoby podle § 191, tedy společníci, jednatelé, členové dozorčí rady a likvidátor, se mohou dovolat neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů společnosti pouze tehdy, pokud napadená rozhodnutí činily…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 183Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 2 ObchZ    Zákon pamatuje na situaci, kdy společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti (včetně případu, kdy je nemůže plnit ze závažných důvodů, např. dlouhodobé nemoci). V …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 408Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184a ObchZ    Svolavatel valné hromady musí dbát na to, aby místo, datum a hodina konání valné hromady nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře zúčastnit se valné hromady.    Pokud je na pořadu jednání valné hromady změna…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 433Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 173 odst. 4 ObchZ    Úplné znění stanov po každé jejich změně zabezpečuje představenstvo, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se kterýkoli jeho člen o změně obsahu stanov…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 405 - Rozhodný den k účasti na valné hromaděGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184 odst. 3 ObchZ    Rozhodný den pro účast na valné hromadě (tedy den, k němuž se prověřuje vlastnictví akcií a tudíž oprávnění akcionáře účastnit se valné hromady a hlasovat na ní) mohou určit buď stanovy nebo…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 430Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Oprávněné osoby se mohou dovolat též neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů akciové společnosti, ovšem za podmínky, že by tato rozhodnutí byla činěna v působnosti valné hromady (např. by představenstvo rozhodlo o…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 400Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184 odst. 4 ObchZ    Za zástupce akcionáře se ex lege považuje osoba, která je v evidenci investičních nástrojů zapsána jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Taková osoba je oprávněna…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 423Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 188 odst. 2 a 3 a § 189 odst. 1 ObchZ    Povinností zapisovatele je vyhotovit zápis z jednání valné hromady, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem, tedy formu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 181Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 128 odst. 1, § 129 odst. 1 ObchZ    Jednatel společnosti s ručením omezeným je povinen svolat valnou hromadu alespoň jedenkrát za rok, pokud ze zákona nebo společenské smlouvy nevyplývá, že by měla být svolána…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 417Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186 odst. 2 až 5 ObchZ    Rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho podstatné části nebo o změně výše základního kapitálu musí být schváleno i nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 399Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184 ObchZ    Zákon zachovává možnost, aby se akcionář účastnil valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě, že akcionář využije zákonné možnosti a nechá se na valné hromadě zastupovat zmocněncem, musí být udělená…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 422Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 188 odst. 1 ObchZ    Orgány valné hromady, které valná hromada volí, jsou předseda, zapisovatel, ověřovatel (ověřovatelé) zápisu a sčitatel nebo sčitatelé hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 419Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Pokud se akcionář k návrhu rozhodnutí per rollam nevyjádří ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Pokud musí být o dané záležitosti podle zákona (§ 416 odst. 2) sepsán notářský zápis, musí mít tuto formu i…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 178Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Novinkou zákona je kumulativní hlasování při volbě členů orgánů společnosti. U společnosti s ručením omezeným je kumulativní hlasování možné použít při volbě jednatelů (má-li společnost více jednatelů) nebo při…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 186Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Zákon výslovně zakazuje, aby doba a místo jednání valné hromady nepřiměřeně omezovaly právo společníka zúčastnit se valné…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 415Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186 odst. 1 ObchZ    Valná hromada zásadně rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Vyšší počet hlasů může určit zákon (§ 416 a § 417) nebo …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 413Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 185 odst. 2 ObchZ    Společnost na valné hromadě vede listinu přítomných, do které zapisuje přítomné akcionáře s uvedením identifikačních údajů stanovených zákonem (jméno, bydliště nebo sídlo, jméno a bydliště či sídlo…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 409Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Valná hromada může některé záležitosti zařazené na pořad jejího jednání přeložit na příští valnou hromadu nebo rozhodnout o tom, že nebudou projednány vůbec. Takový postup je vyloučen v případě, že se jedná o valnou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 426Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186c ObchZ    Právo akcionáře účastnit se a hlasovat na valné hromadě patří mezi základní akcionářská práva. Své hlasovací právo akcionář nemůže vykonávat v případech stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 187Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 2 ObchZ    Za kvalifikovaného společníka, který je oprávněn požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu, zákon označuje společníka nebo společníky, jejichž vklady do základního kapitálu dosahují hodnoty…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 179Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kumulativní hlasování je možné využít při volbě členů vícečlenného orgánu společnosti. Počet hlasů každého společníka pro kumulativní hlasování se stanoví jako násobek počtu hlasů, jimiž společník disponuje,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 416Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 186 odst. 2 a 6 ObchZ    Kvalifikovanou dvoutřetinovou většinu všech hlasů přítomných akcionářů vyžaduje zákon pro schválení převodu nebo zastavení závodu nebo jeho podstatné části, k rozhodnutí o změně stanov nebo…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 176Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 130 odst. 1 ObchZ    Své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam musí společník doručit osobě, která je oprávněna svolat valnou hromadu, ve lhůtě určené podle § 175 odst. 2 písm. a), tedy ve lhůtě 15 dnů ode…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 180Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kumulativním hlasováním jsou zvoleny za členy orgánu společnosti ty osoby, pro které bylo odevzdáno nejvíce hlasů – podmínkou je, aby hlasovala nadpoloviční většina hlasů společníků přítomných na valné hromadě (z…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 184Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 1 ObchZ    Ve shodě s dosavadní úpravou je zapotřebí oznámit termín a program jednání valné hromady společníkům písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, neurčuje-li společenská smlouva jiná …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 175Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 130 ObchZ    Rozhodování per rollam je rozhodování mimo valnou hromadu. Takový způsob hlasování je možný vždy, pokud jej společenská smlouva výslovně nevyloučí. V případě použití rozhodování per rollam zašle …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 425Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 189 odst. 2 a 3 ObchZ    Po celou dobu existence společnosti musí společnost uchovávat zápisy z valné hromady, ale též pozvánky a listiny přítomných. Akcionář má rovněž po celou dobu existence společnosti právo požádat…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 171Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 odst. 4 ObchZ    K zásadním rozhodnutím týkajícím se společnosti s ručením omezeným vyžaduje zákon, aby je přijala kvalifikovaná nejméně dvoutřetinová většina hlasů všech společníků. Společenská smlouva může u…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 411Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Lhůty, které zákon vyžaduje pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolávání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů (§ 365), nejsou dotčeny ani v případě, že dochází ke stanovení nového místa,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 168Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 126 ObchZ    Společník se valné hromady může zúčastnit osobně nebo se může nechat zastoupit zástupcem, kterého k účasti na valné hromadě a k hlasování na ní zmocní. Plná moc musí být udělena písemně a musí v ní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 173Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 127 odst. 5 ObchZ    Zákaz výkonu hlasovacích práv pro společníka platí v zákonem uvedených případech, kdy může jednoznačně nastat konflikt jeho zájmů se zájmy společnosti. Je tomu tak v případě, že valná hromada…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 188Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 129 odst. 3 a 4 ObchZ    Na začátku jednání zvolí valná hromada předsedu a zapisovatele. Do doby, než bude zvolen předseda valné hromady (a stejně tak v případě, že se předsedu valné hromady nepodaří zvolit), řídí…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 401Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184 odst. 5 ObchZ    Zákon ukládá zmocněnci povinnost, aby před konáním valné hromady (zahrnuje-li plná moc oprávnění k zastupování na více valných hromadách, tak před konáním každé z nich) v dostatečném časovém předstihu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 403Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 184a odst. 1, § 193 odst. 1 ObchZ    Řádnou účetní závěrku musí valná hromada projednat do šesti měsíců od konce předcházejícího účetního období. Pokud má společnost účetní rok shodný s rokem kalendářním, musí řádnou…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 429Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 183 ObchZ    Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (žalobu) musí oprávněná osoba podat v subjektivní lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o přijetí rozhodnutí dozvěděla nebo mohla dozvědět, a v objektivní lhůtě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 177Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 130 odst. 1 ObchZ    Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu oznámí výsledek hlasování společníků o rozhodnutí per rollam všem společníkům bez zbytečného odkladu po dni jeho přijetí. Forma oznámení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 434Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 173 odst. 5 ObchZ    Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií k účinnosti změny stanov, tedy zápisem do obchodního rejstříku (§ 431 odst. 1).…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 404Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Zákon pamatuje na situaci, kdy akciová společnost nemá vůbec zvolené představenstvo nebo představenstvo sice zvolené má, ale toto dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani člen představenstva. V…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...