dnes je 20.6.2024

Systém vnitřní struktury společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Akciová společnost si dle právní úpravy ZOK může vybrat ze dvou modelů svého vnitřního řízení, a to systému dualistického a systému monistického (§ 396 a násl. ZOK). Rozdíl mezi oběma systémy je značný, jak ve vztahu k orgánům, které se v každém systému…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 463 - Statutární ředitelGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Statutárním orgánem akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury je statutární ředitel, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Do funkce jej jmenuje správní rada (ta schvaluje i jeho…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 462Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Předseda správní rady je osobou, která je ze zákona pověřena organizovat a řídit činnost správní rady a dohlížet na činnost orgánů společnosti, které jsou dozorčí radě podřízeny. Předseda správní rady podává…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 715Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 244 odst. 1 a 6 ObchZ    Kontrolním orgánem družstva je kontrolní komise. Zákon do její působnosti svěřuje kontrolu veškeré činnosti družstva a projednávání stížností členů družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 723Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 1 a 4 ObchZ    Funkce člena kontrolní komise zaniká vždy uplynutím funkčního období. Před uplynutím funkčního období může být člen kontrolní komise odvolán, může ze své funkce odstoupit. V případě, že je zvolen…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 717Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 244 odst. 6 ObchZ    Představenstvo má ve vztahu ke kontrolní komisi zákonnou informační povinnost. Musí jí oznámit všechny skutečnosti, které by mohly mít závažné důsledky v hospodaření družstva nebo postavení družstva nebo…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 458Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Pravidla pro svolání správní rady musejí být upravena ve stanovách. Jednání správní rady svolává předseda správní rady. Na jednání správní rady je vždy přizván i statutární …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 716Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 244 odst. 2 a 3 ObchZ    Kontrolní komise se ze zákona vyjadřuje ke každé účetní závěrce družstva, tedy řádné, mimořádné, konsolidované i mezitímní, a její stanovisko k účetní závěrce má předepsanou písemnou formu. Písemně…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 457Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Správní rada má zásadně tři členy, pokud stanovy neurčí jiný počet. Může být i jednočlenná správní …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 719Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 251 ObchZ    Do působnosti kontrolní komise je svěřeno zastupování družstva před soudy a jinými orgány v řízeních vedených proti členovi představenstva družstva. V praxi půjde nejčastěji o vymáhání náhrady újmy, kterou člen…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 724Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Výslovná úprava pro postup při doplnění kontrolní komise členskou schůzí dosud chyběla. Zákon pro případ zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí ukládá, aby nejbližší členská schůze zvolila nového…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 460Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Správní rada je orgánem, který určuje strategii společnosti – základní zaměření jejího obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkon. Do působnosti správní rady náleží vše, co zákon nesvěřuje do působnosti valné…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 461Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    V čele správní rady stojí předseda správní rady, který je volen a odvoláván správní radou. Délka funkčního období předsedy správní rady nemůže být delší, než je délka jeho funkčního období jako člena správní rady.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 726Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 245 ObchZ    Družstvo, které má méně než padesát členů, považuje zákon za tzv. malé družstvo. U malého družstva je připuštěno, pokud tak určí stanovy, že se nebude zřizovat představenstvo a statutárním orgánem bude předseda…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 397Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Změnou stanov může akciová společnost kdykoli systém své vnitřní struktury změnit. Zastáváme názor, že pro akciové společnosti založené před účinností zákona (tj. před 1. 1. 2014) bude možná tato změna jen tehdy, pokud…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 721 - Zápis o jednání kontrolní komiseGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Nově zakotvenou povinností oproti předchozí úpravě je povinnost pořizovat o jednáních a rozhodnutích kontrolní komise zápis. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel a jeho součástí musí být seznam osob, které se…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 722 - Zákaz konkurence člena kontrolní komiseGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 247 odst. 2 a 3, § 249 ObchZ    Zákaz konkurence upravený pro členy představenstva družstva (§ 710 odst. 1, 2 a 4 a § 711) se vztahuje též na členy kontrolní komise. Stanovy však mohou zákonný zákaz konkurence…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 459Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Pokud by docházelo k průtahům se svoláním správní rady a ta by nebyla svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, která též určí program jednání správní rady.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 396Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Zákon upravuje dva systémy vnitřní struktury společnosti, a to systém dualistický a systém monistický. V dualistickém systému zřizuje společnost představenstvo a dozorčí radu, v monistickém systému zřizuje správní radu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 718Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Kontrolní komise by měla pověřit jednoho svého člena, aby se účastnil jednání představenstva, případně jiného orgánu, který je vytvořen podle stanov. Pokud kontrolní komise nepověří žádného člena, má právo účastnit se…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 725Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 3 ObchZ    Obdobně jako u představenstva umožňuje zákon kooptaci též u kontrolní komise. Podmínkou je, aby kooptaci výslovně upravovaly stanovy. Kooptace je pak přípustná v situaci, kdy počet členů kontrolní komise…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 456Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    V monistickém systému vykonává působnost představenstva zásadně statutární ředitel a působnost dozorčí rady správní rada nebo předseda správní…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 720Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 244 odst. 1 a 5, § 250 ObchZ    Kontrolní komise má nejméně 3 členy, stanovy však mohou určit vyšší počet.    V čele kontrolní komise stojí předseda, příp. jeden nebo více místopředsedů. Volí je komise ze svého středu,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účast na společnosti s ručením omezenýmZáznam

15.7.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:32

Videoseminář posluchačům vysvětlí, jak se společníci podílí na fungování společnosti s ručením omezeným. Vysvětleno je vše od nabytí účast ve společnosti až po možnosti zániku…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Valná hromada u s.r.o.Záznam

19.10.2012, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:02

Účastníkům budou předneseny základní informace o valné hromadě u společnosti s ručením omezeným. Seznámí se s působností VH, jak ji svolávat, kdy a proč je nutný notářský…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...