dnes je 17.6.2024

Působnost představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní vedení společnosti znamená rozhodování představenstva směrem dovnitř společnosti a je třeba jej odlišovat od zastupování společnosti, které se realizuje ve vztahu ke třetím osobám. Jen někdy na rozhodnutí učiněné v rámci obchodního vedení navazuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Podmínky výkonu funkce člena představenstvaGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní podmínku pro výkon funkce člena orgánu obchodní korporace stanoví ustanovení § 152 odst. 2 NOZ, a tou je svéprávnost fyzické osoby. Stejné platí i pro zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby. Svéprávnosti…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Představenstvo akciové společnostiGarance

1.1.2021, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Lucie Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dualistický systém řízení akciové společnosti znamená, že klíčové funkce jsou v akciové společnosti rozděleny mezi dva hlavní orgány, a to představenstvo a dozorčí radu. Ze zákona o obchodních korporacích vyplývají dvě možné varianty vzniku dualistické…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 435Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 191 odst. 1, § 192 odst. 2 a § 194 odst. 4 ObchZ    Zákon umožňuje dvojí systém vnitřní struktury společnosti, a to buď dualistický systém s představenstvem a dozorčí radou nebo monistický se správní radou a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 445Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Novinkou je případ, kdy členem představenstva nebude fyzická, nýbrž právnická osoba. Zanikne-li taková právnická osoba, stává se členem představenstva její právní nástupce, pokud to stanovy nevyloučí. V případě, že…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 712Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 1 ObchZ    Funkce člena představenstva zaniká uplynutím funkčního období. Před jeho uplynutím může zaniknout v důsledku úmrtí, odvolání nebo odstoupení člena představenstva z jeho funkce. Zákon pak výslovně určuje,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 439Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 1 a 3 ObchZ    Představenstvo má tři členy, pokud stanovy neurčí jiný počet (bez omezení tak stanovy mohou určit jednočlenné představenstvo). Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.    Délku funkčního…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 708Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 243 odst. 5, § 250 ObchZ    Zákonem stanovený počet členů představenstva je tři; je to současně i nejnižší možný počet členů představenstva – stanovy mohou jen určit vyšší počet.    V čele představenstva stojí předseda,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 436Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 192 ObchZ    Třicet dnů před konáním valné hromady, která má schvalovat účetní závěrku, musí představenstvo uveřejnit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (§ 406) tuto účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 707Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 252 odst. 2 ObchZ    Jednou z kompetencí, která náleží do obchodního vedení, je též vedení účetnictví. Zákon proto ukládá představenstvu povinnost zajistit řádné vedení účetnictví. Představenstvo sestavuje účetní závěrku a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 441Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 196 ObchZ    Člen představenstva jakožto člen statutárního orgánu akciové společnosti je povinen při výkonu funkce dodržovat loajalitu ve vztahu ke společnosti. Tato zásada se promítá též do zákazu konkurence, který se na…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 443Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 2 ObchZ    Pokud je funkce člena představenstva z jakéhokoli důvodu ukončena, má příslušný orgán lhůtu 2 měsíce na to, aby zvolil nového člena představenstva. Pokud by z důvodu ukončení funkce některého člena…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 706Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 243 odst. 1 a 3 ObchZ    Z titulu působnosti statutárního orgánu družstva vyplývá, že právě představenstvo je orgánem, kterému přísluší obchodní vedení družstva.    Orgánem nadřazeným představenstvu je členská schůze. Proto…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 705Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 243 odst. 2 ObchZ    Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem družstva.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 437Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Způsob uveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti mohou stanovy upravit odchylně od § 436 za podmínky, že nedojde k omezení práva akcionářů na požadované…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 714Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 3 ObchZ    Zákon umožňuje, aby stanovy upravily tzv. kooptaci členů představenstva. Ta spočívá v tom, že chybějící členy představenstva jmenuje (kooptuje) představenstvo samo. Podmínkou je, že před kooptací neklesl…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 711Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Pokud by u člena představenstva hrozilo porušení zákazu konkurence ve smyslu § 710, je povinen o takové skutečnosti předem informovat družstvo. Pokud by se např. člen představenstva měl stát jednatelem společnosti s…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 713Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 248 odst. 1 ObchZ    Pokud funkce člena představenstva z jakéhokoliv důvodu zanikne, musí nového člena představenstva zvolit nejbližší členská schůze. Pokud by však představenstvo z důvodu chybějícího člena (členů) nebylo…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 710 - Zákaz konkurence člena představenstvaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 247, § 249 ObchZ    Člen představenstva družstva podléhá zákonnému zákazu konkurence. Jedná se o podrobnější vymezení obecné povinnosti loajality člena statutárního orgánu korporace. Je mu proto zakázáno, aby podnikal…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 440Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 3, § 195 ObchZ    Pokud stanovy nepožadují kvalifikovanou většinu, rozhoduje představenstvo většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo je povinno pořizovat zápisy o…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 444Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 2 ObchZ    Stanovy mohou zakotvit právo členů představenstva kooptovat náhradní členy. Podmínkou je, že před kooptací neklesl počet členů představenstva pod polovinu a že náhradní členové jsou jmenováni jen do…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 442Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Zákaz konkurence podle § 441 neplatí pro členy představenstva tak striktně, jako zákaz podle § 196 ObchZ. Především může člen představenstva před svojí volbou upozornit orgán oprávněný k jeho volbě (tedy…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 709 - Zápis o jednání představenstvaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    O jednání každého představenstva a o každém rozhodnutí je nutné pořídit zápis. Zápis podepisují předsedající (nemusí být totožný s předsedou představenstva) a zapisovatel. Povinnou přílohou zápisu je seznam…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 438Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 194 odst. 1 ObchZ    Členy představenstva standardně volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou tuto kompetenci svěřit dozorčí radě – v takovém případě schvaluje dozorčí rada též smlouvy o výkonu funkce členů…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...