dnes je 19.5.2024

Příjem z převodu obchodního podílu (zdanění)Garance

27.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože transakce se týká tři daňových subjektů – s. r. o., jejíž podíl je převáděn, společníka prodávajícího podíl a společníka kupujícího podíl – z nichž každý může být jak daňovým rezidentem ČR (dále jen „Rezident”), tak i daňovým nerezidentem ČR (dále jen…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Podíl společníka na zisku (zdanění)Garance

5.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je třeba zdůraznit, že podíly na zisku lze společníkovi s. r. o. přiznat vždy pouze ze skutečně dosaženého účetního zisku vykázaného v řádné nebo mimořádné účetní závěrce. V praxi je přitom možno využít nejen disponibilního zůstatku účtu výsledku hospodaření…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní práva nemajetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společníci společnosti s ručením omezeným se v zásadě nemohou podílet na řízení společnosti přímo (neujednají-li si to výslovně ve společenské smlouvě), ale musí tak činit prostřednictvím valné hromady, a to ať už hlasováním na ní nebo mimo ni o záležitostech,…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní povinnosti nemajetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rámec vyžadovaného chování společníka zakotvuje občanský zákoník v rámci právní úpravy pojednávající o korporacích (ustanovení § 210 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Od okamžiku vzniku členství v korporaci je…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní povinnosti majetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vkladová povinnost je jednou z nejdůležitějších povinností společníka. Minimální výše vkladu je zákonem stanovena na 1 Kč. Společenská smlouva může určit vyšší výši vkladu a také tuto výši vkladu pro jednotlivé společníky stanovit rozdílně. Společník je…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní práva majetkové povahyGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na podíl na zisku je základním majetkovým právem společníka. Novela zákona o obchodních korporacích Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).1 přinesla do této…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Postavení společníka ve společnosti, členění práv a povinnostíGarance

1.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je ve smyslu § 132 odst. 1 ZOK kapitálovou společností, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Společníkem se tedy označuje…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Podíl ve společnosti s ručením omezenýmGarance

14.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z pohledu investování je jedním z klíčových momentů možnost společníka s. r. o. vystoupit ze společnosti a převést svůj podíl na jiného. Právě tržní převod je nejefektivnější a nejjednodušší možností společníka, jak vystoupit z nevýhodné investice do…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 151Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 ObchZ    Toto ustanovení určuje sankce za prodlení společníka se splacením jeho peněžitého vkladu. Úrok z prodlení může být pro tento případ sjednán ve společenské smlouvě, přičemž není-li tomu tak, stanoví…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 213Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ    Ustanovení upravuje pravidla pro prodej uvolněného podílu v případě, že společnost s ním nakládá jako zmocněnec (srov. § 213 odst. 3). Na rozdíl od dosavadní koncepce v …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 207Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 115 odst. 1 ObchZ    V odstavci 1 je stanovena zásada převoditelnosti podílu na jiného společníka.    Podle odstavce 2 se připouští, aby ovšem – odstavcem 1 zásadně připouštěnápřevoditelnost podílu byla…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 205 - Zrušení účasti společníka soudemGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 148 odst. 1 ObchZ    Společník se může u soudu domáhat, aby soud jeho účast ve společnosti zrušil, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, ledaže jde o jednočlennou společnost. Ustanovení tak…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 214Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 61 odst. 2, § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ    Ustanovení řeší situaci, kdy se společnosti postupem podle § 213nepodaří podíl prodat ani do tří měsíců poté, co se podíl stal uvolněným. V takovém …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 166Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Obecně na vrácení poskytnutého příplatku nemá společník právo, valná hromada však může o jeho vrácení rozhodnout. V takovém případě se příplatek vrací pouze v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 210Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Ustanovení upravuje rubopis kmenového listu, pokud je podíl společníka ve společnosti představován právě kmenovým listem. Obecné náležitosti rubopisu se pak podávají z § 1103 odst. 2 NOZ.    Účinnost převodu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 162Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Podle dosavadní právní úpravy mohla valná hromada uložit společníkům zaplatit povinný příplatek mimo základní kapitál až do poloviny základního kapitálu společnosti. Toto omezení zákon ruší a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 163Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Od povinného peněžitého příplatku je nutno odlišovat příplatek dobrovolný. Ten nemusí být upraven ve společenské smlouvě společnosti, přičemž podmínkou jeho poskytnutí je souhlas jednatele. Příplatek …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 204 - Vyloučení společníkaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 149 ObchZ    Ustanovení zakotvuje možnost společnosti (nikoli tedy například společníků či některého orgánu společnosti) domáhat se u soudu vyloučení společníka.    Z dikce odstavce 1 vyplývá, že důvodem pro vyloučení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 209Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 115 odst. 3, § 117a ObchZ    Podle odstavce 1 věty první platí, že nabytím podílu ve společnosti přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Je tak odstraněn formální požadavek na výslovné …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 215Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ    Bude-li s uvolněným obchodní podílem naloženo postupem podle § 213, tedy bude prodán třetí osobě, není třeba další úpravy ohledně nakládání s tímto podílem. Pokud se však takový…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 208Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 115 odst. 2 ObchZ    Zákon umožňuje převod obchodního podílu na osobu, která není dosud společníkem, ovšem pouze se souhlasem valné hromady. V takovém případě je ovšem účinnost smlouvy o převodu vázána na udělení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 211 - Dědění podíluGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 116 odst. 2 ObchZ    Ustanovení dává právo dědici, aby se domáhal zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou zde důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. Jedná se …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 165Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 121 ObchZ    Poruší-li společník svou příplatkovou povinnost, uplatní se pravidla podle § 151, tzn. obdobný postup jako při prodlení společníka se splacením peněžitého vkladu. V tomto případě je společník…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 161 - Podíl na ziskuGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 123 ObchZ    Podíl společníka na zisku se podle § 34 stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou ve společnosti s ručením omezeným schvaluje valná hromada. Vyplácí se v penězích a podmínkou pro…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 150Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 ObchZ    Jednou ze základních povinností společníka je vkladová povinnost. Společník může do společnosti přinést jak peněžitý, tak nepeněžitý vklad. Platí přitom, že nepeněžitý vklad musí být do společnosti …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 155Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 122 ObchZ    Společníci mají právo požadovat informace o společnosti. Oproti stávající úpravě dochází k rozšíření tohoto práva a informace mohou požadovat na valné hromadě, ale i mimo ni. Jednatelé jsou povinni…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 156Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 122 ObchZ    Přestože mohou společníci požadovat informace o společnosti a nahlížet do dokladů společnosti prakticky kdykoli, má to samozřejmě své limity. Tyto požadavky nemohou být šikanózní a není vyloučeno, aby…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 164Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    není    Společník, který nesouhlasí s uložením příplatkové povinnosti, má právo exitu ze společnosti. Toto ustanovení je však podle výslovné úpravy zákona dispozitivní, to znamená, že právo vystoupit ze společnosti lze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 202 - Vystoupení společníkaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 148 odst. 1 ObchZ    Zásadně platí, že společník může ukončit svou účast ve společnosti jen tehdy, připouští-li to zákon (odstavec 1).    Odstavec 2 přináší oproti úpravě v ObchZ rozšíření možnosti vystoupení společníka ze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 212 - Uvolněný podílGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113 odst. 5 a 6, § 150 ObchZ    Odstavec 1 poněkud nepřesně stanoví, že podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný. Zjevně je tak opomenut přechod podílu, kdy účast …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 206 - Další způsoby zániku účasti společníka ve společnostiGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 113odst. 5 a 6, § 148odst. 2 až 4, § 150ObchZ    Podle odstavce 1 tohoto ustanovení zaniká účast společníka ve společnosti zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek jeho majetku nebo zrušením konkursu proto, že…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 203 - Dohoda o ukončení účasti společníkaGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 149a ObchZ    Společník může svou účast ve společnosti ukončit dohodou se všemi ostatními společníky. Je třeba připomenout, že tento postup je v praxi spíše výjimkou. Mnohem častěji se v takovém případě postupuje …

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účast na společnosti s ručením omezenýmZáznam

15.7.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:32

Videoseminář posluchačům vysvětlí, jak se společníci podílí na fungování společnosti s ručením omezeným. Vysvětleno je vše od nabytí účast ve společnosti až po možnosti zániku…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...