dnes je 19.5.2024

Input:

165/1998 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 165/1998 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 11. června 1998,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
254/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší čl. V
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší čl. II a čl. III
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „nebo státní peněžní ústav podle tohoto zákona (§ 36)” zrušují.
2. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Povolení působit jako banka může obsahovat vymezení rozsahu povolené činnosti a stanovení podmínek, které musí banka splnit před zahájením kterékoliv povolené činnosti, popřípadě je dodržovat při výkonu kterékoliv povolené činnosti.”.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
3. V § 4 odst. 1 se slova „základního jmění, u akciových společností” zrušují.
4. V § 4 odst. 2 se slova „v dohodě s Ministerstvem financí” nahrazují slovy „ ,která si před rozhodnutím vyžádá stanovisko Ministerstva financí” a věta druhá se zrušuje.
5. V § 4 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) odborné způsobilosti a občanské bezúhonnosti osob, které jsou na základě pracovní, mandátní či jiné smlouvy navrhovány v bance na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, (dále jen „vedoucí zaměstnanci banky”),”.
6. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) způsobilosti zakladatele s podílem 10 % a více na hlasovacích právech banky k výkonu práv akcionáře při podnikání banky.”.
7. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických osob, které jsou zakladateli banky nebo jsou navrhovány na vedoucí zaměstnance banky. Osoba v minulosti pravomocně odsouzená za úmyslný trestný čin nesmí působit jako vedoucí zaměstnanec banky.”.
8. V § 5 odst. 2 se slova „v dohodě s Ministerstvem financí” nahrazují slovy „ ,která si před rozhodnutím vyžádá stanovisko Ministerstva financí”.
9. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
㤠7a
(1) Povolení působit jako banka zaniká dnem,
a) kterým nabývá právní moci rozhodnutí o odnětí povolení působit jako banka,
b) ke kterému se banka zrušuje,
c) od kterého podle rozhodnutí valné hromady dosavadní banka nadále nebude vykonávat činnost, ke které je třeba povolení působit jako banka,
d) výmazu banky z obchodního rejstříku.
(2) Povolení působit jako banka udělené zahraniční bance pro její pobočku zaniká rovněž dnem, ke kterému zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území České republiky, a dále dnem, ke kterému zahraniční banka pozbyla ve státě svého sídla oprávnění působit jako banka.”.
10. V § 8 odst. 2 se za slova „nejméně tříčlenný” vkládají slova „a musí být složen z vedoucích zaměstnanců banky” a věta druhá se
Nahrávám...
Nahrávám...