dnes je 17.6.2024

Input:

Bonitní modely

30.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Bonitní modely

Petra Masláková

1. Bonitní modely

Bonitní modely jsou založeny na analýze finančního zdraví podniku. Jejich cílem je zařadit podnik do správné kategorie, tj. mezi dobré či špatné firmy. Výsledek bonitních modelů musí umožňovat mezipodnikové srovnání.

Bonitní modely (stejně jako bankrotní modely) se vyznačují snahou o co největší objektivizaci, aby bylo umožněno mezipodnikové srovnání.

Stejně však jako u bankrotních modelů i do této analýzy vstupují určité subjektivní prvky (např. výběr matematicko-statistické metody pro analýzu, volby rozsahu dat, vzorku zvolených firem ve srovnávání apod.).

Výsledky analýzy prováděné pomocí bonitních modelů měří výkonnost podniku a proto jejich výsledky nejvíce využijí investoři a vlastníci podniku. Hledáme s jejich pomocí odpověď na otázku jak je podnik dobrý.

Bonitní modely jsou velmi závislé na kvalitě vstupních dat pro analyzované poměrové ukazatele srovnávaných podniků.

Příklady bonitních modelů:

1. Tamariho model – hodnocení podniků v rámci oboru činnosti a sestavení jejich stupnice, model náročný na kvalitu vstupních dat.

2. Kralickův Quicktest – celkovou situaci podniku posuzuje pomocí čtyř základních ukazatelů.

3. A-score – nefinanční predikční model

4. Grünwaldův model – vypočítává index bonity podniku pomocí základních ukazatelů, které následně bodově hodnotí.

5. další modely – např. Aspekt Global rating – index hodnocení zkonstruovaný pro české prostředí či Douchova bilanční analýza – opět soustava ukazatelů sestavená pro české prostředí.

Predikční modely (bonitní a bankrotní modely), které nás mají včas upozornit na případné hrozby, jsou velmi oblíbené, protože celé hodnocení shrnují do jednoho indexu. Je potřeba si stále uvědomovat, že žádný z těchto modelů nebere v úvahu specifika jednotlivých podniků ani zvláštnosti podmínek, ve kterých hospodaří. Při jejich interpretaci by to mělo být bráno v úvahu.

Hlavní rozdíl mezi bankrotními a bonitními modely

Bankrotní modely vycházejí z empiricky zjištěných údajů. Bonitní modely využívají teoretické znalosti a zobecněné zkušenosti z praxe.

2. Tamariho model

Tamariho model bodově hodnotí podniky v jednom oboru podnikání a sestavuj jejich stupnici. Bonitu podniku pak určuje podle počtu dosažených bodů.

Kvalita posouzení bonity podniku pomocí Tamariho modelu je závislá na vysoké kvalitě vstupních informací.

Tamariho model

Skládá se z pěti rovnic, jejichž výsledným hodnotám jsou přiřazeny body.

  Vlastní kapitál      Výrobní spotřeba 
T1 =  _______________    T4 =  ________________________ 
  Cizí kapitál      Prům. stav nedokon. výroby 
         
  EAT      Tržby 
T2 =  _______________    T5 =  ________________________ 
  Celková aktiva      Prům. stav pohledávek 
         
  Krátkodobé dluhy      Výrobní spotřeba 
T3 =  _______________    T6 =  ________________________ 
  Oběžná aktiva      Pracovní kapitál 

Maximální počet bodů je 100. Čím vyšší je dosažen číslo Tamariho modelu, tím vyšší je bonita sledované společnosti.

Tamariho bodová stupnice

Ukazatel  Interval hodnot  Body 
T1  0,51 -  25 
0,41 – 0,5  20 
0,31 – 0,4  15 
0,21 – 0,3  10 
0,11 – 0,2 
- 0,1 
T2  V posledních 5 letech kladné  25 
Větší než horní kvartil  10 
Větší než medián 
Ostatní 
T3  2,01 -  20 
1,51 – 2,0  15 
1,11 – 1,5  10 
0,51 – 1,0 
- 0,5 
T4  Horní kvaritil a více  10 
Medián – horní kvartil 
Dolní kvartil – medián 
Dolní kvartil a méně 
T5  Horní kvaritil a více  10 
Medián – horní kvartil 
Dolní kvartil – medián 
Dolní kvartil a méně 
T4  Horní kvaritil a více  10 
Medián – horní kvartil 
Dolní kvartil – medián 
Dolní kvartil a méně 

3. Kralickův Quicktest

Kralickův Quicktest je založena na čtyř základních ukazatelích, které se po vyhodnocení oklasifikují a nakonec se pomocí prostého aritmetického průměru vyhodnotí výsledky celého testu.

Pomocí zhodnocení finanční stability podniku a rentability posuzujeme celkovou situaci podniku.

Použité ukazatele Quicktestu

1. finanční stability podniku

a. ukazatel samofinancování – měří finanční sílu podniku vyjádřenou podílem vlastního kapitálu na celkových aktivech

  Vlastní kapitál 
Ukazatel samofinancování =  __________________ 
  Celková aktiva 

b. doba splácení dluhů podniku (ve dnech) – vypočítává dobu, za kterou je podnik schopen splatit své závazky pomocí vyprodukovaného cash-flow

  (Krátkodobé + dlouhodobé závazky)   
Nahrávám...
Nahrávám...