dnes je 20.6.2024

Input:

Částečný rozvrh

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.6.3
Částečný rozvrh

Částečný rozvrh

 

Povinnost správce požádat o povolení částečného rozvrhu

V případě, že dosud nebylo ukončeno zpeněžení majetkové podstaty (a tedy nelze zatím předložit konečnou zprávu a vydat rozvrh), ale přitom již jsou k dispozici určité finanční prostředky, z nichž by mohly být pohledávky věřitelů v konkursu uspokojeny, je insolvenční správce povinen bezodkladně insolvenčnímu soudu navrhnout, aby povolil částečný rozvrh ( § 301 IZ). Nutno zdůraznit, že pokud insolvenční správce nenavrhne insolvenčnímu soudu povolení částečného rozvrhu, ačkoli k tomu jsou dány podmínky, je taková skutečnost důvodem pro snížení odměny insolvenčního správce dle § 38 odst. 3 IZ (viz též část 3/3.7).

 

Podmínky pro povolení částečného rozvrhu

Insolvenční soud povolí navržený částečný rozvrh za podmínky, že

a) s návrhem vyslovil souhlas věřitelský výbor,

b) jeho povolení stav výtěžku zpeněžení majetkové podstaty umožňuje,

c) nebudou jím dotčena práva zajištěných věřitelů,

d) nemůže ohrozit rozvrh po konečné zprávě,

e) navrhované uspokojení pohledávek zahrnutých do částečného rozvrhu je nepochybné.

K předpokladům povolení částečného rozvrhu viz judikát připojený v závěru této části.

 

 

Náležitosti návrhu na povolení částečného rozvrhu

Z uvedeného je zřejmé, že návrh na povolení částečného rozvrhu musí obsahovat:

a) údaj o výši výtěžku, jenž má být k částečnému rozvrhu použit,

b) specifikaci jednotlivých pohledávek, jejichž uspokojení částečným rozvrhem se navrhuje, a výše jejich uspokojení,

c) řádné odůvodnění, v němž insolvenční správce vysvětlí, z jakých důvodů má podmínky pro povolení navrženého částečného rozvrhu vyplývající z § 301 odst. 2 IZ (viz níže) za splněné (jde zejména o údaje o výši finančních prostředků podstaty, jež jsou k dispozici, o stavu ecxindačních sporů, o budoucích předpokládaných příjmech podstaty i o předpokládaných budoucích výdajích na úhradu pohledávek uspokojovaných kdykoli v průběhu konkursu a o majetku sloužícím k uspokojení zajištěných věřitelů a o zpeněžení majetkové podstaty či výtěžku z něj získaného, které nesmějí být k uspokojení nezajištěných pohledávek použity),

d) souhlas věřitelského výboru (stanovisko věřitelského výboru si správce opatří předem; není však vyloučeno, aby insolvenční soud v případě, že předložený návrh není opatřen stanoviskem věřitelského výboru - např. proto, že dosud přes výzvu insolvenčního správce nebylo předloženo a správce se snaží včas dostát svojí povinnosti podat návrh - si toto stanovisko sám od věřitelského výboru vyžádal).

 

Rozhodnutí o návrhu na povolení částečného rozvrhu

Z § 301 odst. 3 a 4 IZ vyplývá, že o návrhu na povolení částečného rozvrhu rozhodne insolvenční soud tak, že buď

a) návrh zamítne, nebo

b) návrhu vyhoví a rozhodne o tom, že se částečný rozvrh povoluje

- proti těmto usnesením není odvolání přípustné a věřitelům se doručuje vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zvlášť se doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru Současně s povolením částečného rozvrhu soud dle návrhu insolvenčního správce vydá rozvrhové usnesení - usnesení o částečném rozvrhu - s náležitostmi dle § 307 IZ (viz část 7/8.2), v němž rozhodne o pohledávkách zahrnutých do částečného rozvrhu a jejich uspokojení

- toto usnesení se doručuje vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zvlášť se doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a všem věřitelům,

Nahrávám...
Nahrávám...