dnes je 20.6.2024

Input:

Dopad insolvenčního řízení dlužníka do účetnictví obchodních partnerů (věřitelů i dlužníků)

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.9
Dopad insolvenčního řízení dlužníka do účetnictví obchodních partnerů (věřitelů i dlužníků)

Dopad insolvenčního řízení dlužníka do účetnictví obchodních partnerů (věřitelů i dlužníků)

 

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení

Problematika pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení a opravných položek k nim je podrobně popsána /4.8.2. K tomu jen následující poznámky:

- V případech, kdy k pohledávce za dlužníkem v insolvenčním řízení nelze vytvářet opravnou položku dle § 8 ZRE, je nutno při řádné inventarizaci vyhodnotit, zda v majetku účetní jednotky stále je a lze tedy zinventarizovat i pohledávku samotnou, tj. zda nepominuly důvody pro existenci vlastní pohledávky a zda neměla být odepsána.

- Vinou nepřesného textu zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů řešila řada účetních jednotek v účetní závěrce za rok 2008 následující problém: V § 8 ZRE je uvedeno, že opravné položky je možno tvořit až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny. Jak ale postupovat ve zdaňovacím období, ve kterém pohledávky byly do insolvenčního řízení přihlášeny, zejména jednalo-li se o věřitelský návrh, jehož je přihláška součástí, ale v tom samém období nebylo ještě vydáno rozhodnutí o úpadku?Tento problém podrobně řešil Koordinační výbor ministerstva financí a Komory daňových poradců - č. zápisu: 263/18.03.09 - Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. Nejdůležitějším závěrem z tohoto zápisu je to, že v případě, kdy období pro přihlašování pohledávek zasahuje do dvou zdaňovacích období, lze při splnění všech podmínek stanovených v ZOR vytvořit dle § 8 ZOR OP k přihlášené pohledávce v tom zdaňovacím období, ve kterém byla skutečně přihlášena. Pokud v následujícím zdaňovacím období nebude vydáno soudem rozhodnutí o úpadku (proces rozhodování o insolvenčním návrhu by neměl být ani při využití institutu moratoria delší než několik měsíců), je nutné v tomto zdaňovacím období zvýšit základ daně o vytvořenou OP. Obdobně bude postupovat poplatník i v případě, kdy soud rozhodne o insolvenčním návrhu tak, že bude aplikovat při svém rozhodování o podaném insolvenčním návrhu některou z variant, které jsou shrnuty v § 142 IZ podle okolností toho kterého případu. Tento názor potvrdil naši dříve publikovanou domněnku. Následně byl v tomto smyslu ZOR novelizován.

- Opravnou položku nutno zrušit (účtujeme 391/558, konzervativní účetní zápornou částku 558/391) a pohledávku, nebyla-li uhrazena, možno daňově účinně odepsat (dle § 24 odst. 2 písm. y) bod 2. ZDP, účtujeme 546/31x, resp. 378) „na základě výsledků insolvenčního řízení". Jaképak je ale datum uskutečnění těchto účetních případů? V případě, kdy je úpadek řešen konkursem, domníváme se, že je to dnem nabytí právní moci rozvrhového usnesení, v případě reorganizace je to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu ( § 364 odst. 2 IZ). V případě oddlužení je to opět nabytím právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu při splnění oddlužení dle § 413 IZ.

 

Plnění ve prospěch předběžného nebo insolvenčního správce

Jak je i patrné ze zpráv podávaných insolvenčními správci, i účetní věřitelů, jejichž dlužníci se ocitli v insolvenčním řízení, doposud málo znají změny, které insolvenční zákon oproti zákonu o konkursu a vyrovnání přinesl. Proto také věnují malou pozornost tomu, že předběžným opatřením jim může být uloženo, a od rozhodnutí o úpadku vždy mají povinnost, plnění napříště poskytovat nikoliv dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci, jinak hrozí, že nebudou svého závazku zproštěni (předběžné opatření viz § 113 IZ, výklad /3.1.2; rozhodnutí o úpadku viz § 136 odst. 2 IZ, podrobněji část 4/5.3).

 

Započtení pohledávek dle insolvenčního zákona

Stejně tak je účetní veřejnosti málo známa možnost zápočtu pohledávek s dlužníkem v insolvenčním řízení, a to i tehdy, je-li úpadek řešen konkursem. Započíst lze nejen pohledávky v daňovém řízení, ale i pohledávky z obchodních vztahů. Podrobnosti k tomuto viz

Nahrávám...
Nahrávám...