dnes je 26.5.2024

Input:

Formulář výzvy k přihlášení pohledávky

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.3.7.1
Formulář výzvy k přihlášení pohledávky

Formulář výzvy k přihlášení pohledávky

 

<< Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty. >>
<<Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables>>.
"Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vćr opmćrksom pĺ fristerne."
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
<<Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσuι΄ες>>
'Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed'
<<Invitation ŕ produire une créance. Délais ŕ respecter>>
<<Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare>>
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen"
<<Aviso de reclamaçăo de créditos. Prazos legais a observar>>
"Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"
"Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta"

 

Toto oznámení musí být vyplněno soudem nebo správcem konkursní podstaty a zasláno každému věřiteli neprodleně po

Nahrávám...
Nahrávám...