dnes je 21.4.2024

Input:

Fyzické osoby

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.1.2.1
Fyzické osoby

Fyzické osoby

 

V úvodu je třeba říci, že pro insolvenční řízení je důležité, že do obratu podle zákona o dani z přidané hodnoty se nezahrnuje úplata z prodeje hmotného majetku a odpisovaného nehmotného majetku nebo pozemků, které jsou dlouhodobým hmotným majetkem, proto nehrozí, že by se fyzická osoba, která dosud nebyla účetní jednotkou, touto v průběhu řízení po zpeněžení podstaty stala.

 

Podnikatelem dle § 2 ObchZ kromě fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku je:

- osoba podnikající podle živnostenského zákona,

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (advokát, auditor, daňový poradce, lékař, tlumočník, znalec apod.),

- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 85/2004 Sb., kterým byl novelizován zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb.

 

Podnikatelem není a účetní jednotkou se povinně nikdy nestane:

- osoba mající příjmy podle § 7 odst. 2 ZDP (tj. z jiné samostatně výdělečné činnost), a to i za předpokladu, že je plátcem DPH a obrat 25 mil. Kč překračuje,

- stejně tak osoba mající příjmy podle § 8 (z kapitálového majetku), § 9 ZDP (z pronájmu),

- osoba, která podnikatelem je, obratem z podnikatelské činnosti nepřevyšuje částku 25 mil. Kč a zároveň provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, kde obratem za tuto činnost nebo i v součtu s obratem za podnikání převýší částku 25 mil. Kč.

 

Pokud se fyzická osoba nestala účetní jednotkou povinně podle výše popsaného ani se nerozhodla vést účetnictví dobrovolně, pak:

- má-li příjmy podle § 7 ZDP a k těmto příjmům chce v daňovém tvrzení uplatnit skutečné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, musí vést daňovou evidenci;

- pokud má příjmy podle § 7 ZDP a uplatňuje výdaje paušálem podle § 7 odst. 7 ZDP, je povinna dle odstavce následujícího vést pouze záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

- má-li příjmy podle § 9 ZDP, pak pokud uplatňuje u těchto příjmů skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, nevede daňovou evidenci, ale postupuje dle § 9 odst. 6 ZDP, podle kterého vede:

o záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu,

o evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat,

o evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytváří,

o evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu,

o mzdové listy, pokud vyplácí mzdy.

Pokud se osoba s příjmy podle § 9 ZDP rozhodne vést účetnictví dobrovolně, pak je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví, ale musí takto postupovat po celé zdaňovací období. Přitom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je účtováno, nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmů fyzických osob.

 

Na osoby, které vedou evidence dle § 7 odst. 7 nebo dle § 9 ZDP, ani na tyto evidence jako takové se zákon o účetnictví nevztahuje. Fyzické osoby, které mají příjmy podle § 8 ZDP (z kapitálového majetku) a příjmy podle § 10 ZDP (ostatní příjmy), nejsou povinny vést žádné s tím související evidence.

 

Protože navrhnout, aby se jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, může pouze dlužník, který není podnikatelem, a tedy v drtivé většině případů ani účetní jednotkou, tato část díla se oddlužením dále nezabývá.

 

Daňová evidence ( § 7b ZDP)

Daňová evidence obsahuje údaje o:

a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,

b) majetku a závazcích.

Přitom je nutno si uvědomit, že daňová evidence není totéž, co bylo do konce roku 2003 jednoduché účetnictví. Subjekt, který vedl jednoduché účetnictví, byl totiž

Nahrávám...
Nahrávám...