dnes je 15.7.2024

Input:

Hostující insolvenční správce

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.3.1.4
Hostující insolvenční správce

Hostující insolvenční správce

 

České úpadkové právo zohledňuje požadavky komunitárního práva, když umožňuje na území České republiky vykonávat funkci insolvenčního správce i zahraničním osobám, a to

a) insolvenčnímu správci ustanovenému do funkce rozhodnutím příslušného soudu některého z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska v rámci jeho pravomocí vymezených nařízením Rady ES č. 1346/2000 z 29. 5. 2000 o úpadkovém řízení (viz § 426 , 428 IZ a část 2/3.6) - takový insolvenční správce je dle § 38 ZIS vyňat z působnosti ZIS,

b) státnímu příslušníkovi některého z členských států EU, kterému byly dle § 6 odst. 3 ZIS a zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, uznány kvalifikační předpoklady pro vydání povolení nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (srov. § 6 odst. 1 písm. b), c) a odst. 2 písm. b) ZIS a část 3/3.1.1), a konečně také

c) hostujícímu insolvenčnímu správci, kterému je umožněno vykonávat činnost insolvenčního správce na území ČR na základě Smlouvy o založení Evropského společenství.

 

Hostující insolvenční správce - fyzická osoba

Podle § 2 odst. 3 ZIS je hostujícím insolvenčním správcem státní příslušník členského státu EU (Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Itálie, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie), členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) nebo Švýcarské konfederace (dále jen členský stát), který

a) vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě,

b) má v úmyslu dočasně nebo příležitostně (nikoli trvale) vykonávat funkci insolvenčního správce na území České republiky,

c) je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce na základě povolení nebo zvláštního povolení hostujícího správce ( § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2 ZIS).

 

Hostující insolvenční správce - právnická osoba

Podle § 2 odst. 4 ZIS je hostujícím insolvenčním správcem také zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, tzn. že její společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně (viz § 86 ObchZ ), a která

a) vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě,

b) má v úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci insolvenčního správce na území České republiky a

c) je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce na základě povolení nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce.

 

Vznik práva vykonávat činnost hostujícího insolvenčního správce

Jak již bylo řečeno /3.1.1, právo vykonávat činnost hostujícího insolvenčního správce vzniká podle § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2 ZIS dnem nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o povolení nebo zvláštním povolení hostujícího insolvenčního správce. Takové povolení vydá ministerstvo pouze na návrh, který musí být vypracován v českém jazyce, přičemž proces vydávání povolení hostujícím insolvenčním správcům se řídí stejnými pravidly jako u „běžných“ insolvenčních správců.

 

Návrh fyzické osoby na vydání povolení

Fyzická osoba - jde o státního příslušníka členského státu (viz § 2 odst. 3 ZIS) - je podle § 27 odst. 2 ZIS povinna v návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce uvést

a) své jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození,

b) adresu pro doručování na území České republiky,

c) předpokládanou dobu výkonu činnosti insolvenčního správce (u hostujícího insolvenčního správce se na rozdíl od „stálého“ insolvenčního správce předpokládá, že bude vykonávat funkci pouze dočasně nebo příležitostně - viz § 2 odst. 3, 4 ZIS),

a připojit (předložit)

1) tzv. „osvědčení hostujícího insolvenčního správce“ (viz § 27 odst. 1 písm.a) ZIS a následující text o podmínkách pro povolení) nebo, jde-li o zvláštní povolení,

2) tzv. „zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce“, popř. doklad (osvědčení) o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce (viz § 28 odst. 1 ZIS a následující text o podmínkách pro povolení).

 

Návrh zahraniční společnosti na vydání povolení

Zahraniční společnost - jde o společnost poskytující stejné záruky ručení společníků jako „tuzemská“ veřejná obchodní společnost (viz § 2 odst. 4 ZIS) je podle § 27 odst. 3 ZIS povinna v návrhu na vydání povolení nebo zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce uvést

a) svoji obchodní firmu a její formu,

b) sídlo,

c) identifikační číslo nebo jiný obdobný identifikační údaj,

d) jména a příjmení, rodná čísla, a nejsou-li přidělena, data narození a trvalý pobyt všech jejích společníků,

e) adresu pro doručování na území České republiky,

a připojit (předložit)

1) tzv. „osvědčení hostujícího insolvenčního správce“ nebo, jde-li o zvláštní povolení,

2) tzv. „zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce“, popř. doklad (osvědčení) o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

 

Podmínky pro vydání povolení a zvláštního povolení

Ministerstvo je povinno podle § 27 odst. 1 ZIS bez zbytečného odkladu vydat povolení hostujícího insolvenčního správce a poté provést zápis do seznamu insolvenčních správců, jakmile státní příslušník členského státu nebo zahraniční společnost:

a) předloží „osvědčení hostujícího insolvenčního správce“, tj. ověřenou kopii o jmenování nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu o tom, že tyto osoby vykonávají předmětnou činnost, tj. činnost insolvenčního správce v členském státě v souladu s předpisy tohoto členského státu,

b) uzavřou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce hostujícího insolvenčního správce podle insolvenčního zákona nebo s činností zaměstnanců hostujícího insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou předpokládanou dobu trvání této funkce (viz § 23 IZ ve spojení s § 21 odst. 3 IZ a část 3/3.2), přičemž minimální limit pojistného plnění je pro fyzické osoby v § 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv, stanoven částkou 1 000 000 Kč a pro společnosti v § 2 odst. 2 citované vyhlášky částkou 1 000 000 Kč násobenou počtem společníků.

 

Pro vydání zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce je podle § 28 odst. 1 ZIS - kromě podmínek uvedených pod písm. a) a b) - podmínkou rovněž to, že výše označené osoby:

a) složily zvláštní zkoušku insolvenčního správce (viz § 6 odst. 2 , § 26 ZIS a část 3/3.1.3), přičemž tato podmínka je podle § 28 odst. 3 ZIS splněna také tehdy, jestliže hostujícímu insolvenčnímu správci byla jako zvláštní zkouška uznána jeho příslušná odborná kvalifikace podle zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, nebo

b) předložily tzv. zvláštní povolení hostujícího

Nahrávám...
Nahrávám...