dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2619

1.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.1.9.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2619

Mgr. Ing. Michal Bureš

[Záruka za jakost díla]

Obecně

Toto ustanovení se týká případů, kdy zhotovitel poskytne záruku za jakost díla, a upravuje počátek běhu záruční doby.

Poskytnutí záruky za jakost díla znamená, že zhotovitel (jako poskytovatel záruky) se zaručuje, že si věc (předmět díla) po určitou dobu při obvyklém použití uchová své vlastnosti, funkce a výkonnost, a to v rozsahu, který lze určit v prohlášení o záruce (srov. § 2114 ve vztahu ke koupi). Pokud prohlášení o záruce po věcné stránce neomezuje rozsah záruky (tj. vlastnosti, funkce, výkonnost, na které se záruka vztahuje), vztahuje se záruka za jakost na veškeré vlastnosti, funkce, výkonnost, které mělo splňovat provedené dílo.

Počátek běhu záruční doby

Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro běh záruční doby platí § 605. Záruční doba se zpravidla určuje v délce měsíců nebo let. Podle § 605 odst. 2 konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce. Pokud by záruční doba byla určena pouze ve dnech, vztahoval by se na ni § 605 odst. 1, podle kterého lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

Předání díla je upraveno v § 2605 a násl. Podle § 2604 je předání díla součástí provedení díla, tj. okamžikem předání díla je dílo provedeno (za předpokladu, že bylo předáno dílo, které je způsobilé sloužit svému účelu).

Další ustanovení o záruce

Na záruku za jakost díla se dále vztahují § 1921 až § 1923 (obsažené v obecné úpravě zániku závazků), přičemž § 1921 a § 1922 byly také novelizovány zákonem č. 374/2022 Sb. Dále se obdobně použije § 2117 [obsažený v rámci úpravy koupě; viz § 2615 odst. 2 věta první, podle kterého o právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě, a § 2113 odst. 3 ustanovení o záruce za jakost (obsažené v §

Nahrávám...
Nahrávám...