dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 12

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 12

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 132 odst. 1 a 2, § 190 odst. 1 a 2 ObchZ

Ačkoli ustanovení hovoří obecně o jednočlenných společnostech, nikoli o jednočlenných kapitálových společnostech, je třeba z toho, že zákon existenci jednočlenné společnosti připouští pouze u společností kapitálových (§ 11, § 95 odst. 1, § 118 odst. 1, § 552 odst. 2), dovodit, že se pravidlo, podle něhož působnost nejvyššího orgánu ve společnosti vykonává její společník, vztahuje pouze na jednočlenné kapitálové společnosti. Jediný společník tak bude vykonávat působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným (§ 167 a násl.), respektive valné hromady akciové společnosti (§ 398 a násl.).

Zákon zde tím, že existenci valné hromady v jednočlenné společnosti nepřipouští a její působnost svěřuje jedinému společníkovi, vychází vstříc obecnému významu slova valná hromada, evokujícímu setkání alespoň dvou subjektů. Zákonodárce tedy, ač připustil – navzdory obecnému významu slova "společnost“ – existenci jednočlenných společností, pokud jde o valnou hromadu, uznává, že se její konstituování ve společnosti s jediným společníkem příčí obecnému chápání spojení "valná hromada“. Jediného společníka totiž není třeba svolávat k přijetí rozhodnutí, jak je to třeba činit, má-li společnost společníků více.

Ačkoli bylo pravidlo zakotvené dnes v odstavci 1 komentovaného ustanovení obsaženo v ObchZ již od samého počátku jeho účinnosti, praxe po celých více než dvacet let stále chybovala. Mnozí jednatelé společností s ručením omezeným v rozporu s právní úpravou zvou jediného společníka na valnou hromadu a sepisují zápisy z valných hromad, kterých se účastnil právě jediný společník a tak dále. Jak vysvětleno, pokud má společnost jediného společníka, ať již od samého počátku či v důsledku soustředění podílů v rukou jediné osoby (§ 11), není namístě o valné hromadě v takové společnosti vůbec hovořit.

Na rozdíl od § 132 odst. 1 věta druhá ObchZ (pro společnost s ručením omezeným) či § 190 odst. 1 věta druhá ObchZ (pro akciovou společnost) nestanoví zákon, že by rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady muselo mít písemnou formu. Důvodová zpráva však k nutnosti písemné formy pro rozhodnutí jediného společníka dospívá, ovšem bez jakéhokoli odůvodnění. Zákon se v komentovaném ustanovení v odstavci 2 zabývá pouze těmi rozhodnutími,

Nahrávám...
Nahrávám...