dnes je 28.3.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1.8.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 146

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 110 ObchZ

Základní náležitosti společenské smlouvy jako zakladatelského právního jednání společnosti stanoví § 123 odst. 1 NOZ. Pro takové jednání předepisuje NOZ povinnou písemnou formu s tím, že musí obsahovat minimálně název, sídlo právnické osoby a předmět její činnosti. Dále musí být uveden údaj o statutárním orgánu, jakým způsobem se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo, a rovněž údaj o prvních členech statutárního orgánu.

Zákon pak požadavky stanovené NOZ zčásti nahrazuje a doplňuje. Společenská smlouva, kterou se zakládá společnost s ručením omezeným, musí být sepsána formou veřejné listiny (tedy notářského zápisu), jinak jsou společenská smlouva a tedy i vznik společnosti absolutně neplatné (§ 6). Zákon přitom rozlišuje náležitosti, které musí společenská smlouva obsahovat (i) po celou dobu trvání společnosti a (ii) při založení společnosti.

Po celou dobu trvání společnosti musí společenská smlouva obsahovat (i) sídlo společnosti, kterým je adresa zapsaná v obchodním rejstříku (§ 429 NOZ), (ii) údaj o firmě společnosti, kterou je jméno, pod kterou je společnost zapsána do obchodního rejstříku (§ 423 odst. 1 NOZ), (iii)určení předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, tedy například údaj o živnostenských listech, na jejichž základě společnost podniká, či o jiném oprávnění k podnikatelské činnosti, například k poskytování daňového poradenství, lékařské péče apod., (iv) údaje o společnících, (v)

Nahrávám...
Nahrávám...