dnes je 25.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 190

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.5.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 190

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 125 ObchZ

Zákon upravuje formální podobu rozhodnutí valné hromady – valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří nejzávažnější otázky týkající se společnosti, to vyplývá ze skutečnosti, že valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným.

Do působnosti valné hromady v první řadě svěřuje zákon rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, ovšem za podmínky, že tuto kompetenci potvrdí též společenská smlouva. Ke změně obsahu společenské smlouvy může dojít též ze zákona – např. při nabytí účinnosti zákona se automaticky přizpůsobuje znění společenských smluv společností založených před jeho účinností donucujícím ustanovením zákona.

Do působnosti valné hromady je dále svěřeno rozhodování o změnách výše základního kapitálu, o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky společníka za společností na vkladovou povinnost tohoto společníka. Valná hromada rozhoduje o volbě a odvolání jednatelů a rovněž členů dozorčí rady, pokud byla zřízena. O volbě a odvolání likvidátora může valná hromada rozhodovat jen v případě, že jí je tato působnost svěřena společenskou smlouvou – to ostatně platí též o rozhodování o zrušení společnosti s likvidací. Znamená to, že v případě, že ve společenské smlouvě

Nahrávám...
Nahrávám...