dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 21

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4.4.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 21

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 60 ObchZ

K obecnému výkladu o vkladové povinnosti týkající se nepeněžitých vkladů viz komentář k § 19.

Obchodní závod (podle dřívější terminologie ObchZ podnik) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho podnikatelské činnosti (§ 502 NOZ). Závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Předmětem vkladu může být i část závodu tvořící samostatnou organizační složku.

Zákon stanoví, že ohledně vkladu závodu či jeho části do obchodní korporace se musí uzavřít zvláštní smlouva o vkladu. Na tuto smlouvu se přiměřeně použijí ustanovení NOZ o koupi (§ 2079 a násl. NOZ a § 2175 a násl. NOZ). Obecně není stanovena povinná písemná forma, ta je však povinná v případě, že je součástí závodu věc, k jejímuž převodu vyžaduje zákon písemnou formu (zejména nemovitosti).

Zvláštní smlouva o vkladu musí být uzavřena i v případě, že je předmětem nepeněžitého vkladu pohledávka. Na tuto smlouvu se použijí přiměřeně ustanovení NOZ o postoupení pohledávky (§ 1879 a násl. NOZ). Ani pro tuto smlouvu zákon nevyžaduje písemnou formu. Vkladatel však ručí za dobytnost pohledávky do výše jejího ocenění podle znaleckého posudku.

V

Nahrávám...
Nahrávám...