dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 250

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.2.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 250

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 173 ObchZ

Akciová společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku (§ 126 odst. 1 NOZ). Tomuto úkonu však musí předcházet tzv. založení společnosti, k němuž dochází přijetím stanov. Na rozdíl od dosavadní právní úpravy obsažené v ObchZ již nebude nutné uzavírat společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu, neboť zákon ruší dosavadní možnost založení akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií (tzv. sukcesivní založení), a postačí proto pouze přijmout stanovy.

Stanovy musejí být sepsány ve formě veřejné listiny (§ 8 odst. 1), jinak by byly absolutně neplatné (§ 6). Zákon stanoví pod sankcí neplatnosti náležitosti, které musejí stanovy obsahovat, přičemž rozlišuje náležitosti, které musejí být ve stanovách po celou dobu trvání společnosti (odst. 2 komentovaného ustanovení) a náležitosti, které lze po vzniku společnosti a splnění vkladové povinnosti ze stanov vypustit (odst. 3 a 4 komentovaného ustanovení).

Základní náležitosti stanov jako zakladatelského právního jednání společnosti stanoví § 123 odst. 1 NOZ. Pro takové jednání předepisuje NOZ povinnou písemnou formu s tím, že musí obsahovat minimálně název, sídlo právnické osoby a předmět její činnosti. Dále musí být uveden údaj o statutárním orgánu, jakým způsobem se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo, a rovněž údaj o prvních členech statutárního orgánu.

Po celou dobu trvání společnosti musejí tedy stanovy obsahovat (i) sídlo

Nahrávám...
Nahrávám...