dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 331

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.6.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 331

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 183a ObchZ

Způsob posouzení předloženého návrhu na uzavření smlouvy Českou národní bankou obsahuje ustanovení § 331, které navazuje na předchozí úpravu ObchZ obsaženou v ustanovení § 183a ObchZ.

Česká národní banka může rozhodnout ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o zákazu uveřejnit tento návrh smlouvy, případně vyzvat k odstranění jeho vad. Jako vada může být posouzeno také nedostatečné odůvodnění přiměřenosti protiplnění.

Lhůta 15 dnů pro rozhodnutí České národní banky o zákazu uveřejnění daného veřejného návrhu se staví okamžikem vyzvání k odstranění vad. Tato 15-denní lhůta pro vydání rozhodnutí o zákazu uplyne nejdříve 15 dnů po uplynutí lhůty k odstranění vad obsažené ve výzvě. Nutnou součástí výzvy je poučení o důsledcích nesplnění v ní uvedených požadavků. Pokud navrhovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vady nebo dostatečně nedoplní odůvodnění přiměřenosti navrženého protiplnění, rozhodne Česká národní banka o zákazu učinit veřejný návrh. Toto rozhodnutí je zveřejněno v souladu s ustanovením § 14 ZDKT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Okamžikem vydání rozhodnutí o zákazu učinit

Nahrávám...
Nahrávám...