dnes je 21.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 372

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.6.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 372

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 181 a § 182 ObchZ

Právo kvalifikovaného akcionáře žalovat, vyjádřené v § 371, je funkčně omezeno. Z obecného práva kvalifikovaného akcionáře jsou vyňaty případy, kdy bylo o způsobené újmě rozhodnuto podle ustanovení § 53 odst. 3. To se vztahuje na případy, kdy byla újma způsobená porušením péče řádného hospodáře vypořádána na základě smlouvy, kterou alespoň dvoutřetinovou většinou schválil nejvyšší orgán společnosti, v tomto případě valná hromada. Akcionář pochopitelně nemůže žalovat člena orgánu, s nímž byla taková dohoda o náhradě újmy uzavřena. Výjimka ze žalovatelnosti se neuplatní v případě, že osoba, která společnosti způsobila újmu, je osobou ovládající, neboť uzavření dohody by v těchto případech mohlo být na společnosti vynuceno.

Pravidla pro užití akcionářské žaloby je možné uplatnit také v případech, kdy k poškození společnosti došlo tzv. vlivnou osobou. Ta je definována v ustanovení § 71 jako "každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace k její újmě“. Taková vlivná osoba se může zprostit odpovědnosti, jestliže byla v dobré víře a mohla rozumně předpokládat,

Nahrávám...
Nahrávám...