dnes je 15.7.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 9

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 9

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 62 odst. 1, § 64 ObchZ

Obchodní korporace se ustavuje (zakládá) uzavřením společenské smlouvy (resp. stanov či zakladatelské listiny). Jako právní subjekt však obchodní korporace vzniká až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku (§ 126 odst. 1 NOZ). Období mezi ustavením (tj. podpisem společenské smlouvy) a vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) je nazýváno obdobím tzv. předběžné společnosti. Předběžná společnost je z právního hlediska závazkový vztah mezi stranami společenské smlouvy, když společnost v této době jako taková ještě právně neexistuje.

Aby tento přechodný stav nebyl neúměrně protahován, stanovuje zákon časový limit pro podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku v délce 6 měsíců. Oproti dosavadní úpravě nově stanoví, že pokud není v této době návrh na zápis podán, ze zákona nastávají účinky odstoupení od smlouvy podle § 2001 a násl. NOZ, a to ex tunc (tj. od počátku, zpětně). Poskytly-li si strany nějaká plnění, jsou povinny si je vrátit.

Je třeba uvést, že celá konstrukce komentovaného ustanovení je dispozitivní, tzn. že společníci si mohou ve společenské smlouvě dohodnout pro podání návrhu na zápis společnosti lhůtu kratší nebo i delší. Odchylně od zákona mohou upravit i důsledek, pokud k podání návrhu v dané lhůtě nedojde.

Kdo je oprávněn u jednotlivých obchodních korporací podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, upravuje zákon speciálně u jednotlivých druhů korporací.

Na právní poměry

Nahrávám...
Nahrávám...