dnes je 6.2.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 95

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 95

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 76 ObchZ

Veřejná obchodní společnost je osobní společností (§ 1 odst. 2). Je rovněž právnickou osobou, na niž se použijí § 118 až § 209 NOZ a dále § 210 až § 302 NOZ (korporace). Vzhledem k tomu, že se jedná o společenství minimálně dvou osob, zakládá se veřejná obchodní společnost vždy společenskou smlouvou (§ 97), protože založení zakladatelskou listinou je možné pouze v situaci, kdy společnost má jediného zakladatele.

Zásadnější změnu oproti předcházející úpravě lze spatřovat v tom, že veřejnou obchodní společnost lze založit ke správě vlastního majetku. Charakteristickým znakem této obchodní korporace je neomezené ručení všech společníků. Z toho plyne, že pokud je společníkem fyzická osoba, která je v manželství, může být z titulu zákonného ručení postihnut i majetek, který je součástí společného jmění manželů. Podle § 709 odst. 3 NOZ je totiž součástí společného jmění manželů také podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, pokud se manžel stal společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva v době trvání manželství (s výjimkou,

Nahrávám...
Nahrávám...