dnes je 21.4.2024

Input:

Konečná zpráva

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.7
Konečná zpráva

Konečná zpráva

 

Ustanovení o konečné zprávě, jejím obsahu a projednání odpovídají předchozí úpravě obsažené v § 29 ZKV, která byla ovšem značně kusá. Tyto nedostatky právní úpravy se v praxi také často projevovaly, a to zejména již v kvalitě zpracování konečné zprávy, jejímž obsahovým náležitostem nebyla věnována taková pozornost, jakou význam konečné zprávy v konkursu vyžaduje. Právě co do náležitostí konečné zprávy přináší insolvenční zákon potřebná zpřesnění.

 

Režim konečné zprávy

Konečnou zprávu je nutno v konkursu vždy sestavit a projednat, a to i v režimu nepatrného konkursu ( § 314 , 315 IZ - viz část 7/10), a také bez zřetele k tomu, zda správce dospěl ke zjištění, že tu není žádného majetku náležejícího do majetkové podstaty (resp. žádného výtěžku zpeněžení podstaty).

K tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. MSPH 99 INS 6774/2009, 3 VSPH 512/2010-B ze dne 20. 12. 2010.

 

Kdy předložit konečnou zprávu

Podle § 302 odst. 1 IZ insolvenční správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu v závěru zpeněžení majetkové podstaty (pokud k němu došlo), a to i v případě, že

a) dosud nejsou ukončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy,

b) se nepodařilo zpeněžit všechen majetek náležející do majetkové podstaty, pokud dosud nezpeněžený majetek může být z majetkové podstaty vyňat (pro nezpeněžitelnost či u pohledávek pro nedobytnost postupem dle § 227 IZ (viz též část 6/1.4).

 

Ze zmíněného usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. MSPH 99 INS 6774/2009, 3 VSPH 512/2010-B ze dne 20. 12. 2010 se podávají další zásadní závěry:

- jen v rámci konečné zprávy (popř. obdobné zprávy o dosavadních výsledcích konkursu předvídané např. pro případ úmrtí dlužníka v § 310 odst. 2 IZ - viz část 7/9) může dojít k vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a k rozhodnutí o nich (i kdyby podle výsledků konkursu vyplývajících z konečné zprávy, popř. obdobné zprávy, nebylo možno odměnu správce určit dle § 1 vyhlášky č. 317/2007 Sb. a bylo nutno ji určit úvahou soudu dle § 5 téže vyhlášky - k tomu viz část 7/7.1.1);

- zrušení konkursu pro nedostatek majetku (dle § 308 odst. 1 písm. d) IZ - viz část 7/9) vždy musí předcházet projednání a schválení konečné zprávy, s nímž bylo rozhodnuto o odměně a výdajích insolvenčního správce.

 

K tomu Vrchní soud v Praze vysvětlil (citace z odůvodnění):

„Jednání nařízené k projednání konečné zprávy má zcela zásadní význam vůbec a zejména tehdy, jestliže je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, o němž insolvenční soud rozhodl, že bude projednáván v režimu konkursu nepatrného. Takové rozhodnutí soudu je vždy spojeno pouze s určitým odhadem založeným u právnické osoby na předpokladu, že údaje z účetnictví dlužníka dávají přiměřenou jistotu k závěru, že celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesáhl částku 2 mil. Kč a že dlužník nemá více než 50 věřitelů. Každé rozhodnutí o tom, že konkurs bude projednáván v režimu nepatrného konkursu, vydané z povahy věci ve fázi, kdy nemůže být založeno na ničem jiném než odhadu skutečnosti, má zásadní rizikový potenciál, daný možným zájmem dlužníka a ovšem i určitých jeho věřitelů obejít zákonná pravidla projednávání konkursu (ustanovení § 244 313 IZ). Proto zákon ukládá soudu zrušit rozhodnutí podle § 314 odst. 2 IZ, jakmile vyjde v řízení najevo, že konkurs neměl být považován za nepatrný. Ostatně takto měl v dané věci insolvenční soud rozhodnout ihned, jakmile mu byla doručena konečná zpráva insolvenčního správce ze dne 18. 5. 2010, protože z ní se bez dalšího podávalo, že dlužníkův obrat za poslední účetní období převyšoval částku 12 mil. Kč.

Zákon tedy soudu ukládá přistupovat k projednávání konkursu, o němž bylo rozhodnuto, že bude projednáván v režimu konkursu nepatrného, s obezřetností a s využitím všech zákonných nástrojů, který právní úprava dává soudu v souvislosti s jeho dohlédací činností [ § 10 písm. a) IZ] a jako strážci společného zájmu věřitelů [ § 54 odst. 1 IZ]. Insolvenční zákon sám v tomto směru vyzdvihuje veřejné projednání konečné zprávy při jednání soudu ( § 115 odst. 1 o.s.ř., § 304 odst. 3 IZ).

Projednáním konečné zprávy se totiž definitivně uzavírá fáze zjišťování a zpeněžování podstaty a sumarizují se výdaje a odměna správce, která se odvíjí od výše výtěžku zpeněžení. Tím se za účasti věřitelů staví najisto výsledky konkursu (co do aktiv i pasiv), jež pak indikují další postup konkursu; buď poměrné uspokojení pohledávek za podstatou ( § 297 ve spojení s § 305 odst. 2 IZ) a poté zrušení konkursu pro nedostatek majetku, nebo zrušení konkursu bez dalšího (není-li tu žádný nepoužitý výtěžek), s případným použitím zálohy na náklady insolvenčního řízení, anebo rozvrh. Ostatní „mimořádné“ důvody zrušení konkursu při této úvaze odvolací soud ponechává pro větší srozumitelnost stranou.

Při

Nahrávám...
Nahrávám...