dnes je 19.5.2024

Input:

Lhůta k podání návrhu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.7.4.1
Lhůta k podání návrhu

JUDr. Sylva Rychtalíková

Návrh dlužníka

Dlužník může po podání insolvenčního návrhu pro hrozící úpadek podat návrh na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku (§ 318 odst. 1 IZ). Nejde-li o insolvenční řízení zahájené pro hrozící úpadek, končí legitimace dlužníka k podání návrhu na povolení reorganizace deset dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku (§ 318 odst. 1 IZ).

 

Návrh věřitele

Věřitel může tento návrh podat rovněž nejpozději do deseti dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku (§ 318 odst. 1 IZ).

 

Odmítnutí návrhu pro opožděnost

Po uplynutí lhůty uvedené v § 318 odst. 1 IZ aktivní legitimace dlužníka i věřitele zaniká a jejich návrh na povolení reorganizace insolvenční soud odmítne podle § 318 odst. 2 IZ a účinky podání návrhu na povolení reorganizace zanikají. Insolvenční soud v takovém případě pokračuje podle § 327 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení. Proti navrhovateli, jehož návrh na povolení reorganizace byl odmítnut, má dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel podle § 147 IZ právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla v přímé souvislosti se vznikem účinků podání odmítnutého návrhu nebo v přímé souvislosti s opatřením insolvenčního soudu přijatým v důsledku zahájení řízení o reorganizaci (podrobněji viz část Účinky podání návrhu na povolení reorganizace). Byla-li navrhovatelem právnická osoba, ručí za splnění náhrady škody nebo jiné újmy společně a nerozdílně členové jejího statutárního orgánu, ledaže prokáží, že bez zbytečného odkladu po podání návrhu na povolení reorganizace informovali insolvenční soud o tom, že návrh nebyl podán důvodně, nebo o tom, že není splněna některá ze zákonných podmínek pro povolení reorganizace. Žaloba proti navrhovateli nebo proti členům jeho statutárního orgánu musí být podána v prekluzivní lhůtě 3 měsíců od doručení rozhodnutí o odmítnutí opožděného návrhu.

K důvodnosti odmítnutí návrhu na povolení reorganizace pro opožděnost viz usnesení Vrchního soudu v Praze v usnesení č. j. KSCB 27 INS 13380/2011, 2 VSPH 718/2013-B-38 ze dne 21. 6. 2013 (citace z odůvodnění) :

"Koncepce úpravy reorganizace v IZ není založena na tom, že přihlášený věřitel je oprávněn podat návrh na povolení reorganizace až

Nahrávám...
Nahrávám...