dnes je 26.5.2024

Input:

Náhrada škody vzniklá zahájením insolvenčního řízení

20.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3.5.4.3
Náhrada škody vzniklá zahájením insolvenčního řízení

JUDr. Jolana Maršíková

Ustanovení § 147 IZ ve znění účinném do 31. 10. 2012 upravovalo postup stanovený pro uplatnění náhrady škody, jež mohla vzniknout dlužníkovi nebo jeho věřitelům nedůvodně podaným věřitelským insolvenčním návrhem.

S účinností od 1. 11. 2012 (novela IZ provedená zákonem č. 334/2012 Sb.) upravuje toto ustanovení právo na náhradu škody každé osoby, které zahájením insolvenčního řízení (jak k věřitelskému, tak k dlužnickému návrhu) a opatřeními přijatými v jeho průběhu vznikla škoda nebo jiná újma.

V případě, že

  1. insolvenční návrh byl odmítnut, nebo
  2. insolvenční řízení bylo zastaveno vinou insolvenčního navrhovatele,

má osoba, které vznikla zahájením insolvenčního řízení v důsledku účinků s ním spojených a opatřeními přijatými v jeho průběhu podle § 147 IZproti insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo jiné majetkové újmy.

V pochybnostech se má za to, že insolvenční navrhovatel zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí insolvenčního návrhu zavinil.

Stejně tak mají dotčené osoby právo na náhradu škody nebo jiné majetkové újmy v případě, že byl insolvenční návrh zamítnut.

Tuto odpovědnost insolvenční navrhovatel nemá, jestliže důvodem zamítnutí návrhu bylo

  • - chování dlužníka, který po zahájení insolvenčního řízení splnil závazky, jež jeho úpadek osvědčovaly,
  • - chování dlužníka, který se dohodl s věřiteli na jiném způsobu plnění těchto závazků (např. byl sjednán splátkový kalendář),
  • - zjištění, že platební neschopnost dlužníka vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že platební neschopnost dlužník odvrátí v době 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků (§ 143 odst. 3 IZ).

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 07. 2012, sen. zn. 29 NSCR 15/2010, uveřejněné pod č. 10/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:

Dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel má ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu také vůči insolvenčnímu navrhovateli, jehož insolvenční návrh zamítl insolvenční soud jen proto, že nedoložil svou splatnou pohledávku proti dlužníku (§ 105 insolvenčního zákona). Insolvenční navrhovatel, jehož odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu je dovozována jen proto, že coby důvod zamítnutí insolvenčního návrhu v insolvenčním řízení vyšlo najevo, že sporné skutečnosti týkající se jeho pohledávky nebude možné osvědčit pouze listinami a provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů, by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o pohledávce, se této odpovědnosti zprostí, jestliže prokáže,

Nahrávám...
Nahrávám...