dnes je 1.10.2023

Input:

Náhrada škody vzniklá zahájením insolvenčního řízení

12.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.4.3
Náhrada škody vzniklá zahájením insolvenčního řízení

Náhrada škody vzniklá zahájením insolvenčního řízení

 

Ustanovení § 147 IZ ve znění účinném do 31. 10. 2012 upravovalo postup stanovený pro uplatnění náhrady škody, jež mohla vzniknout dlužníkovi nebo jeho věřitelům nedůvodně podaným věřitelským insolvenčním návrhem.

S účinností od 1. 11. 2012 (novela IZ provedená zákonem č. 334/2012Sb.) upravuje toto ustanovení právo na náhradu škody každé osoby, které zahájením insolvenčního řízení (jak k věřitelskému, tak k dlužnickému návrhu) a opatřeními přijatými v jeho průběhu vznikla škoda nebo jiná újma.

 

V případě, že

a) insolvenční návrh byl odmítnut, nebo

b) insolvenční řízení bylo zastaveno vinou insolvenčního navrhovatele,

má osoba, které vznikla zahájením insolvenčního řízení v důsledku účinků s ním spojených a opatřeními přijatými v jeho průběhu podle § 147 IZ proti insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody nebo jiné majetkové újmy.

V pochybnostech se má za to, že insolvenční navrhovatel zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí insolvenčního návrhu zavinil.

 

Stejně tak mají dotčené osoby právo na náhradu škody nebo jiné majetkové újmy v případě, že byl insolvenční návrh zamítnut.

 

Tuto odpovědnost insolvenční navrhovatel nemá, jestliže důvodem zamítnutí návrhu bylo

- chování dlužníka, který po zahájení insolvenčního řízení splnil závazky, jež jeho úpadek osvědčovaly,

- chování dlužníka, který se dohodl s věřiteli na jiném způsobu plnění těchto závazků (např. byl sjednán splátkový kalendář),

- zjištění, že platební neschopnost dlužníka vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že platební neschopnost dlužník odvrátí v době 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků ( § 143 odst. 3 IZ).

 

Judikát

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 07. 2012, sen. zn. 29 NSCR 15/2010, uveřejněné pod č. 10/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou:

Dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel má ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona právo na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu také vůči insolvenčnímu navrhovateli, jehož insolvenční návrh zamítl insolvenční soud jen proto, že nedoložil svou splatnou pohledávku proti dlužníku ( § 105 insolvenčního zákona). Insolvenční navrhovatel, jehož odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu je dovozována jen proto, že coby důvod zamítnutí insolvenčního návrhu v insolvenčním řízení vyšlo najevo, že sporné skutečnosti týkající se jeho pohledávky nebude možné osvědčit pouze listinami a provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů, by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o pohledávce, se této odpovědnosti zprostí, jestliže prokáže, že v době zamítnutí

Nahrávám...
Nahrávám...