dnes je 17.6.2024

Input:

Nároky týkající se majetkové podstaty a jejich uplatňování

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.3.4
Nároky týkající se majetkové podstaty a jejich uplatňování

Mgr, Ivana Mlejnková

“Zesplatnění“ dlužníkových závazků

Nestanoví-li zákon jinak, prohlášením konkursu se nesplatné pohledávky proti dlužníkovi považují za splatné (§ 250 IZ). Jde o specifický účinek prohlášení konkursu, který má – vzhledem k povaze tohoto způsobu řešení úpadku – umožnit, aby mohly být (uspokojením ze zpeněžené majetkové podstaty) vypořádány všechny dlužníkovy existující závazky, tedy i ty, které dosud nejsou splatné. Z téhož důvodu spojoval s prohlášením konkursu tentýž účinek i zákon o konkursu a vyrovnání, a to v § 14 odst. 1 písm. g), který však navíc stanovil, že tímto okamžikem se pro konkursní řízení považují za splatné i úpadcovy pohledávky za jeho dlužníky. Tuto úpravu "zesplatnění" pohledávek dlužníka insolvenční zákon nepřevzal, a to patrně především z toho důvodu, že znamenala těžko odůvodnitelný zásah do práv úpadcova dlužníka, jehož nesplatný závazek se takto ze dne na den (jen z důvodu prohlášení konkursu na majetek jeho věřitele) stal splatným.

Účinek prohlášení konkursu spočívající v nastolení splatnosti dlužníkových závazků se uplatní jen v insolvenčním řízení, tj. jen v jeho rámci se tyto závazky považují za splatné. Zrušením konkursu (např. rozhodnutím odvolacího soudu, popř. zrušením konkursu dle § 308 IZ – viz část 7.9) pak – vedle jiných – zaniká i tento účinek (viz § 312 a část 7.9.1), tj. na splatnost pohledávky věřitele se nadále pohlíží stejně, jako kdyby k prohlášení konkursu nedošlo.

Pohledávky věřitelů vázané na podmínky

S účinností od 1. 1. 2014 (novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) bylo zrušeno ustanovení § 251 IZ týkající se pohledávek vázaných na podmínku (viz úpravu § 548 NOZ, do 31. 12. 2013 šlo o úpravu § 36 ObčZ). Toto ustanovení – nepřípadně pouze v souvislosti s konkursem – stanovilo, že pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky (tj. podmínky, s níž se pojí jejich zánik – rezolutivní podmínka) se prohlášením konkursu považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna; na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky (tj. podmínky, s níž se pojí jejich vznik – suspenzívní podmínka) nemá prohlášení konkursu vliv. Tato úprava jakožto obecně platná pro insolvenční řízení byla od 1. 1. 2014 vtělena do § 173 odst. 1 IZ. To znamená, že pohledávky vázané na splnění odkládací podmínky, jež lze v insolvenčním řízení dle § 173 odst. 3 IZ jako podmíněné pohledávky přihlásit, zůstávají i po prohlášení konkursu podmíněné, a to až do té doby, než odkládací podmínka nastane, a pohledávka se tak stane nepodmíněnou. (K problematice uspokojování podmíněných pohledávek v konkursu viz část 7.8.2.)

Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele

V souvislosti s výkladem účinků prohlášení konkursu na závazky dlužníka je třeba zmínit úpravu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele (započtení pohledávek bylo do 31. 12. 2013 obecně upraveno v § 580 a § 581 ObčZ., s účinností od 1. 1. 2014 je upraveno v § 1982 až § 1991 NOZ). Východiskem speciální insolvenční úpravy je § 140 odst. 2 a 3 IZ, který upravuje přípustnost započtení po rozhodnutí o úpadku a který započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po rozhodnutí o úpadku za určitých podmínek připouští. Tato úprava tedy není vázána k prohlášení konkursu či k rozhodnutí o jiném způsobu řešení úpadku (či hrozícího úpadku), ale k rozhodnutí o úpadku, a proto je zásadně společná všem způsobům jeho řešení, nestanoví-li zákon jinak (viz zvláštní zákaz započtení spojený s podáním návrhu na povolení reorganizace zmíněný v dalším výkladu).

Podmínky přípustnosti započtení po rozhodnutí o úpadku

Započtení (ať již jednostranným úkonem, či dohodou stran) je po rozhodnutí o úpadku možno provést jen v případě, že k němu byly dány zákonné podmínky (dle obecné úpravy) před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku - § 140 odst. 2 IZ.

Ani za těchto podmínek však započtení není přípustné

1) dle § 140 odst. 3 IZ v případě, že

a) dlužníkův věřitel se nestal ohledně své započitatelné pohledávky přihlášeným věřitelem (před započtením ji do insolvenčního

Nahrávám...
Nahrávám...