dnes je 20.6.2024

Input:

Nároky týkající se majetkové podstaty a jejich uplatňování

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.4
Nároky týkající se majetkové podstaty a jejich uplatňování

Nároky týkající se majetkové podstaty a jejich uplatňování

 

"Zesplatnění" dlužníkových závazků

Nestanoví-li zákon jinak, prohlášením konkursu se nesplatné pohledávky proti dlužníkovi považují za splatné ( § 250 IZ). Jde o specifický účinek prohlášení konkursu, který má - vzhledem k povaze tohoto způsobu řešení úpadku - umožnit, aby mohly být (uspokojením ze zpeněžené majetkové podstaty) vypořádány všechny dlužníkovy existující závazky, tedy i ty, které dosud nejsou splatné. Z téhož důvodu spojoval s prohlášením konkursu tentýž účinek i zákon o konkursu a vyrovnání, a to v § 14 odst. 1 písm. g) , který však navíc stanovil, že tímto okamžikem se pro konkursní řízení považují za splatné i úpadcovy pohledávky za jeho dlužníky. Tuto úpravu “zesplatnění“ pohledávek dlužníka insolvenční zákon nepřevzal, a to patrně především z toho důvodu, že znamenala těžko odůvodnitelný zásah do práv úpadcova dlužníka, jehož nesplatný závazek se takto ze dne na den (jen z důvodu prohlášení konkursu na majetek jeho věřitele) stal splatným.

 

Účinek prohlášení konkursu spočívající v nastolení splatnosti dlužníkových závazků se (stejně jako tomu bylo dle ZKV) uplatní jen v insolvenčním řízení, tj. jen v jeho rámci se tyto závazky považují za splatné. Zrušením konkursu (např. rozhodnutím odvolacího soudu, popř. zrušením konkursu dle § 308 IZ - viz část 7/9) vedle jiných zaniká i tento účinek (viz § 312 a část 7/9.1), tedy na její splatnost se pohlíží stejně, jako kdyby k prohlášení konkursu nedošlo. Z obdobného principu vychází i úprava zadržovacího práva dle § 175 a 176 ObčZ, kde se ve vymezených případech umožňuje věřiteli zadržet věc v návaznosti na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.

 

 

Pohledávky věřitelů vázané na podmínky

Na úpravu § 250 IZ navazuje § 251 IZ týkající se pohledávek vázaných na podmínku dle § 36 ObčZ. Podle něj pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky (tj. podmínky, s níž se pojí jejich zánik - rezolutivní podmínka) se prohlášením konkursu považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky (tj. podmínky, s níž se pojí jejich vznik - suspenzívní podmínka) nemá prohlášení konkursu vliv. To znamená, že pohledávky vázané na splnění odkládací podmínky, jež lze v insolvenčním řízení dle § 173 odst. 3 IZ jako podmíněné pohledávky přihlásit, zůstávají i po prohlášení konkursu podmíněné, a to až do té doby, než odkládací podmínka nastane, a pohledávka se tak stane nepodmíněnou. (K problematice uspokojování podmíněných pohledávek v konkursu viz část 7/8.2.)

 

 

Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele

V souvislosti s výkladem účinků prohlášení konkursu na závazky dlužníka je třeba zmínit úpravu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele. Východiskem této úpravy je § 140 odst. 2 a 3 IZ, který upravuje přípustnost započtení po rozhodnutí o úpadku. Tato úprava tedy není vázána k prohlášení konkursu či k rozhodnutí o jiném způsobu řešení úpadku (či hrozícího úpadku), ale k rozhodnutí o úpadku, a proto je zásadně společná všem způsobům jeho řešení, nestanoví-li zákon jinak (viz zvláštní zákaz započtení spojený s podáním návrhu na povolení reorganizace zmíněný v dalším výkladu). Předmětná úprava má přitom zásadní význam, neboť na rozdíl od předchozí úpravy zákona o konkursu a vyrovnání, která započtení na majetek patřící podstaty zásadně zakazovala (srovnej § 14 odst. 1 písm. i) ZKV), insolvenční zákon započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po rozhodnutí o úpadku za určitých podmínek připouští.

 

 

Podmínky přípustnosti započtení po rozhodnutí o úpadku

Započtení (ať již jednostranným úkonem, či dohodou stran) je po rozhodnutí o úpadku možno provést jen v případě, že k němu byly dány zákonné podmínky před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku - § 140 odst. 2 IZ.

Ani za těchto podmínek však započtení není přípustné

 

1) dle § 140 odst. 3 IZ v případě, že

a) dlužníkův věřitel se nestal ohledně své započitatelné pohledávky přihlášeným věřitelem (před započtením ji do insolvenčního řízení nepřihlásil), nebo

b) získal tuto pohledávku neúčinným právním úkonem či v době jejího nabytí věděl o dlužníkově úpadku, anebo

c) dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje započitatelnou pohledávku tohoto

Nahrávám...
Nahrávám...