dnes je 22.6.2024

Input:

Návrh na vyhlášení moratoria

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.4.1
Návrh na vyhlášení moratoria

Návrh na vyhlášení moratoria

 

Moratorium jen pro dlužníka - podnikatele

K podání návrhu na vyhlášení moratoria je oprávněn pouze dlužník (fyzická či právnická osoba), který je podnikatelem ( § 115 IZ). Toto právo nemá právnická osoba v likvidaci, i kdyby byla podnikatelem, a ani finanční instituce, pojišťovny a zajišťovny vyjmenované v § 367 a 379 IZ, u nichž je použití příslušných ustanovení insolvenčního zákona upravující moratorium vyloučeno.

 

Lhůta pro podání návrhu

Ustanovení § 115 IZ dále stanoví, že návrh na moratorium musí dlužník podat nejpozději

a) do 7 dnů ode dne, kdy podal insolvenční návrh;

b) do 15 dnů ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh podaný věřitelem.

 

Procesní charakter lhůty

Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 13. 1. 2010 sp.zn. KSCB 25 INS 6516/2009, 1 VSPH 799/2009-A formuloval a odůvodnil závěr, že lhůta k podání návrhu na vyhlášení moratoria je lhůtou procesní. To znamená, že lhůta k podání tohoto návrhu je dle § 57 odst. 3 OSŘ zachována, je-li posledního dne lhůty dlužníkův návrh podán u soudu nebo odevzdán orgánu, který má povinnost podání doručit.. Procesní charakter této lhůty lze dovodit ze skutečnosti, že IZ výslovně nestanoví, že lhůta k podání návrhu na prohlášení moratoria má hmotněprávní charakter, a taktéž z toho, že i v případě lhůty k podání přihlášky pohledávky podle § 136 odst. 2 IZ ve spojení s § 173 odst. 1 IZ se soudní praxe přiklonila k závěru, že jde o lhůtu procesní. Obdobně tomu je i v případě lhůty stanovené dlužníku k předložení reorganizačního plánu podle § 316 odst. 5 IZ či lhůty k podání návrhu na povolení oddlužení podle § 390 odst. 1 IZ.

 

Obsahové náležitosti návrhu

Návrh na moratorium musí podle § 116 odst. 1 IZ obsahovat vedle obecných náležitosti podání dle § 42 odst. 4 OSŘ i všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení (včetně skutečností, které osvědčují úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a včetně stabilizačních opatření, které dlužník hodlá provést po dobu moratoria).

 

Povinné přílohy návrhu

Povinnými přílohami návrhu na moratorium ( § 116 odst. 2 IZ) jsou

a) seznamy (majetku, závazků, zaměstnanců) a listiny (dokládající úpadek nebo hrozící úpadek), které je podle § 104 IZ povinen připojit k insolvenčnímu návrhu (k tomu viz část 4/2),

b) poslední účetní závěrka, písemné prohlášení většiny dlužníkových věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí; podpisy věřitelů na tomto prohlášení musejí být úředně ověřeny.

 

Soudní poplatek za návrh na vyhlášení moratoria

S účinností od 20. 7. 2009 (novelou IZ provedenou zák.č. 217/2009 Sb.)

Nahrávám...
Nahrávám...