dnes je 9.12.2023

Input:

Nepatrný konkurs

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.10
Nepatrný konkurs

Nepatrný konkurs

 

Insolvenční zákon zavádí pro určité výslovně definované případy institut nepatrného konkursu. Nejde ve své podstatě o specifický (samostatný) způsob řešení úpadku, ale o zvláštní případ konkursu, pro nějž se použijí ustanovení o konkursu s určitými odchylkami, jejichž použití znamená podstatné zjednodušení řízení. I zde se však prosazuje koncepční tendence posílení práv věřitelů, a to tím, že schůze věřitelů může některé z účinků nepatrného konkursu vyloučit. Nepatrným konkursem budou mimo jiné řešeny i ty situace, jež byly podle předchozí právní úpravy řešeny institutem zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku (srovnej § 12a odst. 4 ZKV), který insolvenční zákon nepřevzal.

 

Předpoklady nepatrného konkursu

O nepatrný konkurs jde podle § 314 odst. 1 IZ v případě, že dlužník:

a) je fyzická osoba - nepodnikatel, nebo

b) vykázal za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu celkový obrat nepřesahující 2 mil. Kč a (současně) nemá více než 50 věřitelů.

 

 

Rozhodnutí o nepatrném konkursu

Rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs (že konkurs bude projednáván jako nepatrný), vydá insolvenční soud dle § 314 odst. 2 IZ na návrh, nebo i bez návrhu, a učiní tak:

a) již s prohlášením konkursu ( § 148 odst. 1 nebo § 149 odst. 1 ) - viz část 4/6.1 -, nebo

b) kdykoli po prohlášení konkursu.

 

Doručení, opravný prostředek

Usnesení se doručuje vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zvlášť se doručují dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru, event. i další osobě, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval ( § 75 odst. 2 IZ). Odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné, přesto musí být vždy odůvodněno ( § 314 odst. 4 IZ).

 

Zákonné odchylky od postupu v konkursu

Podle § 315 IZ nerozhodne-li schůze věřitelů jinak, v nepatrném konkursu se postupuje podle ustanovení o konkursu s těmito odchylkami:

a) místo věřitelského výboru mohou věřitelé ustanovit zástupce věřitelů,

b) při přezkumném jednání lze současně projednat všechny otázky, o kterých by jinak byla oprávněna rozhodnout pouze schůze věřitelů, a je-li to účelné, lze přednést také konečnou zprávu a vyúčtování a námitky proti nim,

c) o včasných námitkách proti konečné zprávě a vyúčtování lze rozhodnout i bez nařízení jednání,

d) k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění není potřeba schválení insolvenčním soudem ani souhlasu věřitelského orgánu,

e) k vyloučení nedobytných pohledávek a věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které není možné prodat, není nutný souhlas insolvenčního soudu a věřitelského orgánu.

 

Odchylky stanovené soudem

Insolvenční soud může dle § 315 odst. 2 IZ stanovit pro nepatrný konkurs i další odchylky od postupu předepsaného pro konkurs, pokud:

a) nejsou v rozporu s rozhodnutím schůze věřitelů,

b) povedou k rychlému a hospodárného průběhu insolvenčního řízení,

c) nedotýkají se postavení

Nahrávám...
Nahrávám...