dnes je 17.6.2024

Input:

Nepřednostní pohledávky

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.1.5
Nepřednostní pohledávky

Nepřednostní pohledávky

 

Nepřednostní pohledávky

Věřitelé, kteří nejsou nositeli pohledávek za podstatou či pohledávek na roveň jim postaveným ( § 168 a 169 IZ) a nejsou ani zajištěnými věřiteli, uplatňují své pohledávky přihláškou u insolvenčního soudu (blíže viz část 5/2.1).

 

V případě řešení úpadku konkursem se již dále nediferencují do tříd, jak tomu bylo podle zákona o konkursu a vyrovnání, mají rovné postavení a uspokojují se poměrně na základě pravomocného rozvrhového usnesení (podrobněji viz část 7/8.2).

V případě reorganizace jsou věřitelé reorganizačním plánem rozdělováni do skupin, a to podle jejich právního postavení a hospodářských zájmů, a jejich pohledávky jsou uspokojovány plněním reorganizačního plánu (podrobněji viz část 8/5.2).

V případě oddlužení mají tito nepřednostní věřitelé rovné postavení. Plněním oddlužení formou splátkového kalendáře se jim má dostat minimálně 30 % jejich pohledávek, ledaže by věřitel výslovně souhlasil s tím, že bude akceptovat plnění v rozsahu nižším (podrobněji viz část 9/5.1.2). Míra uspokojení věřitelů při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty pak závisí na výši dosaženého výtěžku zpeněžení a tito věřitelé jsou uspokojováni poměrně (podrobněji viz část 9/5.1.1).

 

Poslední skupinou věřitelů, k uspokojení jejichž pohledávek dojde pouze v případě, kdy byly ostatní pohledávky úplně uspokojeny, jsou pohledávky vyjmenované v § 172 IZ :

 

Podřízené pohledávky

- Jednak jde o podřízené pohledávky, tedy pohledávky, které mají být podle smlouvy uspokojeny až po uspokojení jiné pohledávky, popř. ostatních pohledávek dlužníka, a pohledávky z podřízeného dluhopisu (podle § 34 zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, se uspokojují pohledávky spojené s tímto cenným papírem znějícím na jméno v případě úpadku emitenta až po uspokojení všech pohledávek s výjimkou

Nahrávám...
Nahrávám...