dnes je 26.5.2024

Input:

Nepřerušená řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.3.8.2
Nepřerušená řízení

Nepřerušená řízení

 

Výčet nepřerušených řízení

Dle § 266 odst. 1 IZ se prohlášením konkursu nepřerušují

a) trestní řízení,

b) řízení o přestupcích a jiných správních deliktech,

c) daňové řízení,

d) dědické řízení,

e) řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela (k tomu též viz následující výklad k § 268 až 276 IZ - účinky prohlášení konkursu na společné jmění dlužníka a jeho manžela - v části 7/3.9),

f) řízení o výživném nezletilých dětí bez zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje jako osoba oprávněná nebo jako osoba povinná,

g) řízení ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, není-li dlužník podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění,

h) řízení ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, není-li dlužník podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění,

i) řízení ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek - v těchto řízeních však nelze po prohlášení konkursu vydat rozhodnutí o změně obchodní firmy nebo názvu dlužníka,

j) řízení ve věcech kapitálového trhu,

k) řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce (viz další výklad k § 267 IZ o zákazu provedení výkonu rozhodnutí či exekuce postihující majetek náležející do majetkové podstaty podaný /3.8.2.1),

l) řízení, ve kterých je dlužník jediným účastníkem,

m) řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem; vklady do katastru nemovitostí však mohou být po prohlášení konkursu povoleny a zapsány jen řídí-li se pořadí zápisu dnem, který předchází

Nahrávám...
Nahrávám...