dnes je 21.4.2024

Input:

Obnova řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.10.2
Obnova řízení

Obnova řízení

 

První fáze (řízení obnovovací) se odehrává před správcem daně, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Druhá fáze znamená vydání rozhodnutí o nařízení obnovy řízení. Druhá fáze probíhá u správce daně první instance a je ukončena novým rozhodnutím ve věci, kterým se původní rozhodnutí ruší.

 

Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím správce daně se obnoví na návrh příjemce rozhodnutí, nebo z moci úřední, jestliže ( § 117 odst. 1 DŘ):

a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění příjemce rozhodnutí nebo správce daně uplatněny v řízení již dříve a mohly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí,

b) rozhodnutí bylo učiněno na základě padělaného nebo pozměněného dokladu anebo dokladu obsahujícího nepravdivé údaje, křivé výpovědi svědka nebo nepravdivého znaleckého posudku,

c) rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem, nebo

d) rozhodnutí záviselo na posouzení předběžné otázky a příslušný orgán veřejné moci o ní dodatečně rozhodl jinak způsobem, který má vliv na toto rozhodnutí a jemu předcházející řízení.

Výše jsou uvedeny předpoklady pro zahájení obnovy řízení, a to jak na návrh příjemce rozhodnutí, tak i z moci úřední. Důvody, pro které lze řízení obnovit, spočívají ve zjištění skutečností, které mají zásadní vliv na vydání rozhodnutí. Ve výše uvedených případech se jedná o situace, kdy lze důvodně předpokládat, že by bylo rozhodnuto jinak, kdyby správce daně měl k dispozici informace, které se dozvěděl až později a nemohl se je dozvědět dříve. Jde o standardní přístup, který lze nalézt prakticky ve všech obdobných procesních předpisech. Nalézací řízení nelze obnovit z důvodů, za kterých lze podat dodatečné přiznání nebo dodatečné vyúčtování.

 

Návrh na povolení obnovy řízení se podává u správce daně, který ve věci rozhodl v prvním stupni ( § 118 odst. 1 DŘ). Důvodem je skutečnost, že tento správce daně, ačkoliv sám o

Nahrávám...
Nahrávám...